• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิ.ย. 63
  • 3,928
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • เพียงเปิดบัญชีก็สามารถรับคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อบุคคล
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน
  • คุ้มครองทันที ตั้งแต่วันแรกที่เปิดบัญชีเงินฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • เพียงเปิดบัญชีก็สามารถรับคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อบุคคล
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน
  • คุ้มครองทันที ตั้งแต่วันแรกที่เปิดบัญชีเงินฝาก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  2,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  ไม่มีดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุระหว่าง 15 - 69 ปี ณ วันขอเปิดบัญชี)
  ตั้งแต่ 2,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าจะต่ำกว่าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี โดยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นค่าบริการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 5 มิ.ย. 63
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  2. ลูกค้าต้องมีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 69 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี
  3. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเดี่ยวได้เพียง 1 บัญชี ต่อรายลูกค้าเท่านั้น
  4. ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการหรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังในวันที่เปิดบัญชี และตลอดเวลาที่ยังมีบัญชีอยู่
  5. เจ้าของบัญชีจะได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ความคุ้มครองจะรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในทุกกรณี การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
  6. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดเท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อบุคคล
  7. ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า หรือเมื่อลูกค้ามีอายุครบ 70 ปี โดยความคุ้มครองสิ้นสุดในวันเกิดของลูกค้า ณ เวลา 24.00 น. หรือเมื่อลูกค้าได้ขอใช้สิทธิ์เรียกร้อง และได้รับค่าสินไหมทดแทนข้อใดข้อหนึ่งตามตารางค่าทดแทนที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) 
  8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รับเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าบางอาชีพที่มีความเสี่ยง คือ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง ทหาร ตำรวจ จักรยานยนต์รับจ้าง กรรมกร คนงานเหมืองแร่ คนงานก่อสร้าง อาสาสมัครบรรเทาภัย และชาวประมง
  9. มีค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 มิ.ย. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์