• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.750 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 64
  • 3,991
  จุดเด่น
  • เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 3 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนเสียชีวิตจาดอุบัติเหตุ 1 วัน 
  • วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท 
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15-70 ปีเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2
  จุดเด่น
  :
  • เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 3 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนเสียชีวิตจาดอุบัติเหตุ 1 วัน 
  • วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก 
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท 
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15-70 ปีเท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุ 15-70 ปี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุ 15-70 ปี)
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.750 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  2. ระยะเวลาคุ้มครองของผู้ได้รับความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อปิดบัญชีเงินฝาก หรืออายุเกิน 70 ปี หรือ มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมจนครบ 100% ของทุนประกันภัย
  3. ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้รับประกัน โดยความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ดังนี้
   - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) บริษัท ชับบ์ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 31 มี.ค. 64
   - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 64
  4. แคมเปญเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 หมายรวมถึง บัญชีแบบมีสมุดคู่ฝาก /แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ที่เปิดผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  2. ไม่สามารถอนจนยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 100,000 บาทได้ ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้น
  3. สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเอทีเอ็มได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 9 เม.ย. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (วิธีนับอายุกรณีเศษเดือนมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี)
  2. มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการพำนักพักพิงในเมืองไทยเกิน 1 ปี เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด, สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และมียอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
  4. ไม่สามารถทำรายการถอน/โอน จนทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 100,000 บาทได้ ยกเว้นกรณีถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  5. กำหนดจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  6. กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท 
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รับเปิดบัญชีลูกค้า 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  8. ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกตลอดระยะเวลาการฝาก ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  9. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคลมชัก โรควัณโรค เนื้องอก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคเลือด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับ โรคไต โรคเกี่ยวกับสมองและประสาท โรคจิต โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูก การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ เป็นต้น
  10. ไม่ประกอบอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร ผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งอาหาร คนขับจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ทำหรือใช้งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย
  11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขความคุ้มครองที่กำหนดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 มี.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์