บัญชี :
บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 36 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 36 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 2.500 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝาก อัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง 36 เดือน เน้นให้ลูกค้าสะสมเงินเป็นประจำเท่าๆ กันทุกเดือน จนกว่าจะครบกำหนด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการขอสินเชื่อ หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี
 • รับดอกเบี้ยที่สูง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 36 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 36 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝาก อัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง 36 เดือน เน้นให้ลูกค้าสะสมเงินเป็นประจำเท่าๆ กันทุกเดือน จนกว่าจะครบกำหนด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการขอสินเชื่อ หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี 
 • รับดอกเบี้ยที่สูง
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (36 เดือนๆ ละ 3,000 - 900,000 บาท)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
3,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 3,000 ถึง 900,000 บาท 2.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

หากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดการฝาก ผู้ฝากต้องถอนเงินฝากทั้งหมดครั้งเดียว และปิดบัญชีโดยธนาคารมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

 • ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 56
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • สามารถยกเว้นภาษีดอกเบี้ยได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
 • ฝากทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ฝากขั้นต่ำเพียงเดือนละ 3,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 900,000 บาท
 • ฝากทั้งหมด 36 เดือน (งวด)
 • เมื่อฝากเงินต่อเนื่องครบ 18 ครั้ง รับสิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อรถยนต์
 • เมื่อฝากเงินต่อเนื่องครบ 36 ครั้ง รับสิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บัญชีขาดฝากมากกว่า 2 ครั้งในหนึ่งรอบบัญชี นับจากวันที่เปิดบัญชี จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการขอรับสิทธิประโยชน์ในการขอสินเชื่อ
 • สามารถเปิดบัญชีได้ 2 ช่องทาง คือ สาขา และผ่านทาง www.SCBUP2ME.com?
 • สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่านทาง www.scbup2me.com และ UP2ME Mobile Application ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
 • อัตราดอกเบี้ยสูงได้รับแบบเต็มๆ เมื่อฝากเงินครบกำหนด 36 เดือน (งวด) ดอกเบี้ยทบต้นทุก 6 เดือน
 • ยกเว้นภาษีเงินฝากง่ายๆ เพียงแจ้งเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และฝากเงินครบกำหนด 36 เดือน(งวด) โดยขาดฝากไม่เกิน 2 เดือน(งวด) และมียอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท รับดอกเบี้ยเต็มๆ แบบไม่หักภาษี
 • แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สามารถเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ได้ที่ 53 สาขาเท่านั้น (รายละเอียดสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-777-7777)

 • นอกจากผู้ฝากผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะแล้ว ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ หากเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แล้ว ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 ก.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์