• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 36 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 1.600 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 63
  • 110,690
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝาก อัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง 36 เดือน เน้นให้ลูกค้าสะสมเงินเป็นประจำเท่าๆ กันทุกเดือน จนกว่าจะครบกำหนด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการขอสินเชื่อ หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี 
  • รับดอกเบี้ยที่สูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 36 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝาก อัพทูมี มายโกล มายเซฟวิ่ง 36 เดือน เน้นให้ลูกค้าสะสมเงินเป็นประจำเท่าๆ กันทุกเดือน จนกว่าจะครบกำหนด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการขอสินเชื่อ หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี 
  • รับดอกเบี้ยที่สูง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (36 เดือนๆ ละ 3,000 - 900,000 บาท)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  3,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 3,000 ถึง 900,000 บาท 1.600 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิ่ง 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินากประจำ 12 เดือน บวกร้อยละ 1.10 ต่อปี (กรณีเปิดบัญชีตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยธนาคารจะนำดอกเบี้ยไปทบต้นเพื่อคิดคำนวณดอกเบี้ย
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  หากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดการฝาก ผู้ฝากต้องถอนเงินฝากทั้งหมดครั้งเดียว และปิดบัญชีโดยธนาคารมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

  • ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 56
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  • สามารถยกเว้นภาษีดอกเบี้ยได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
  • ฝากทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ฝากขั้นต่ำเพียงเดือนละ 3,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 900,000 บาท
  • ฝากทั้งหมด 36 เดือน (งวด)
  • เมื่อฝากเงินต่อเนื่องครบ 18 ครั้ง รับสิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อรถยนต์
  • เมื่อฝากเงินต่อเนื่องครบ 36 ครั้ง รับสิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • บัญชีขาดฝากมากกว่า 2 ครั้งในหนึ่งรอบบัญชี นับจากวันที่เปิดบัญชี จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการขอรับสิทธิประโยชน์ในการขอสินเชื่อ
  • สามารถเปิดบัญชีได้ 2 ช่องทาง คือ สาขา และผ่านทาง www.SCBUP2ME.com
  • สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่านทาง www.scbup2me.com และ UP2ME Mobile Application ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
  • อัตราดอกเบี้ยสูงได้รับแบบเต็มๆ เมื่อฝากเงินครบกำหนด 36 เดือน (งวด) ดอกเบี้ยทบต้นทุก 6 เดือน
  • ยกเว้นภาษีเงินฝากง่ายๆ เพียงแจ้งเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และฝากเงินครบกำหนด 36 เดือน(งวด) โดยขาดฝากไม่เกิน 2 เดือน(งวด) และมียอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท รับดอกเบี้ยเต็มๆ แบบไม่หักภาษี
  • แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สามารถเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ได้ที่ 53 สาขาเท่านั้น

  • นอกจากผู้ฝากผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะแล้ว ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ หากเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แล้ว ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์