• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝาก 6 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 63
  • 9,928
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากที่เน้นให้ลูกค้าสะสมเงิน เพื่อให้ไปถึงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในส่วนของระยะเวลาฝาก และจำนวนเงินฝาก
  • เป้าหมายเพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝาก 6 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากที่เน้นให้ลูกค้าสะสมเงิน เพื่อให้ไปถึงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในส่วนของระยะเวลาฝาก และจำนวนเงินฝาก
  • เป้าหมายเพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป 
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 100 ถึง 200,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินฝากเพียงบางส่วนได้ หากจะถอนต้องถอนทั้งจำนวน และปิดบัญชีเงินฝาก โดยกรณีที่การฝากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

  • ในกรณีที่ผู้ฝาก ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน (ไม่ว่าจำนวนเงินฝากจะครบจำนวนที่กำหนดหรือไม่) ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝาก
  • ในกรณีที่ผู้ฝาก ฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (ไม่ว่าจำนวนเงินฝากจะครบจำนวนที่กำหนดหรือไม่) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ำสุดของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝากเงินแต่ละรายการ
  • ในกรณีที่ผู้ฝาก ฝากเงินไม่ครบจำนวนที่กำหนด แต่ฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝาก ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝากเงินแต่ละรายการ
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  • กำหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน
  • กำหนดจำนวนเงินฝากตั้งแต่ 100 - 200,000 บาทต่อบัญชี
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกินวงเงินโอนคงเหลือระหว่างบัญชีตนเองตามเงื่อนไขใน SCB Easy Net และต้องไม่เกินเป้าหมายจำนวนเงินฝากที่กำหนดไว้
  • สามารถฝากเงินเข้าบัญชี UP2ME My Goal My Choice ได้บ่อยครั้งเท่าที่ลูกค้าต้องการแต่ต้องไม่เกินเป้าหมายจำนวนเงินฝากที่กำหนดไว้ และต้องอยู่ภายในระยะเวลาการฝากที่กำหนดไว้
  • สามารถเปิดบัญชีผ่านทาง www.SCBUP2ME.com เท่านั้น
  • สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่านทาง www.scbup2me.com และ UP2ME Mobile Application ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สามารถเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ได้ที่ 53 สาขาเท่านั้น

  • นอกจากผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะแล้ว ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ หากเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แล้ว ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์