บัญชี :
บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝาก 6 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝาก 6 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 0.900 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากที่เน้นให้ลูกค้าสะสมเงิน เพื่อให้ไปถึงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในส่วนของระยะเวลาฝาก และจำนวนเงินฝาก
 • เป้าหมายเพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝาก 6 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Choice ระยะเวลาฝาก 6 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากที่เน้นให้ลูกค้าสะสมเงิน เพื่อให้ไปถึงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในส่วนของระยะเวลาฝาก และจำนวนเงินฝาก
 • เป้าหมายเพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป 
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 100 ถึง 200,000 บาท 0.900 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินฝากเพียงบางส่วนได้ หากจะถอนต้องถอนทั้งจำนวน และปิดบัญชีเงินฝาก โดยกรณีที่การฝากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

 • ในกรณีที่ผู้ฝาก ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน (ไม่ว่าจำนวนเงินฝากจะครบจำนวนที่กำหนดหรือไม่) ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝาก
 • ในกรณีที่ผู้ฝาก ฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (ไม่ว่าจำนวนเงินฝากจะครบจำนวนที่กำหนดหรือไม่) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ำสุดของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝากเงินแต่ละรายการ
 • ในกรณีที่ผู้ฝาก ฝากเงินไม่ครบจำนวนที่กำหนด แต่ฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ฝาก ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝากเงินแต่ละรายการ
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • กำหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน
 • กำหนดจำนวนเงินฝากตั้งแต่ 100-200,000 บาทต่อบัญชี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกินวงเงินโอนคงเหลือระหว่างบัญชีตนเองตามเงื่อนไขใน SCB Easy Net และต้องไม่เกินเป้าหมายจำนวนเงินฝากที่กำหนดไว้
 • สามารถฝากเงินเข้าบัญชี UP2ME My Goal My Choice ได้บ่อยครั้งเท่าที่ลูกค้าต้องการแต่ต้องไม่เกินเป้าหมายจำนวนเงินฝากที่กำหนดไว้ และต้องอยู่ภายในระยะเวลาการฝากที่กำหนดไว้
 • สามารถเปิดบัญชีผ่านทาง www.SCBUP2ME.com เท่านั้น
 • สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่านทาง www.scbup2me.com และ UP2ME Mobile Application ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สามารถเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ได้ที่ 53 สาขาเท่านั้น (รายละเอียดสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-777-7777)

 • นอกจากผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะแล้ว ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ หากเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แล้ว ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
8 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์