บัญชี :
บัญชีเงินฝาก SCB Happy-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝาก SCB Happy-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารให้เปิดบัญชีเงินฝาก SCB Happy
 • สามารถทำรายการผ่านช่องทาง สาขาธนาคาร, บริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็คทรอนิกส์ และบริการ Cardless ATM ได้ตามที่ธนาคารกำหนด, Mobile Banking และ Internet Banking
 • สามารถใช้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) และ/หรือวงเงินสินเชื่อกับบัญชีเงินฝาก SCB Happy ได้

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก SCB Happy

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก SCB Happy
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารให้เปิดบัญชีเงินฝาก SCB Happy 
 • สามารถทำรายการผ่านช่องทาง สาขาธนาคาร, บริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็คทรอนิกส์ และบริการ Cardless ATM ได้ตามที่ธนาคารกำหนด, Mobile Banking และ Internet Banking
 • สามารถใช้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) และ/หรือวงเงินสินเชื่อกับบัญชีเงินฝาก SCB Happy ได้
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ แต่ไม่สามารถสั่งจ่ายหรือถอนเงินด้วยเช็คได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารให้เปิดบัญชีเงินฝาก SCB Happy ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยการพิจารณาดังกล่าวเป้นดุลยพินิจของธนาคารแต่ฝ่ายเดียว
 2. บัญชีเงินฝาก SCB Happy สามารถทำรายการต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
  2.1 สาขาของธนาคาร : ทำรายการฝากเงินสด และเช็ค
  2.2 บริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประเทที่ธนาคารกำหนด และบริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด) : ทำรายการถอนเงินสด
  2.3 Mobile Banking (SCB Easy Application) และ Internet Banking (SCB Easy Net) : ทำรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก SCB Happy ไปยังบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ หากบัญชีรับโอนเป็นบัญชีต่างธนาคาร หรือบัญชีที่อยู่ต่างสำนักหักบัญชีเดียวกันช กับบัญชีเงินฝาก SCB Happy จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินปกติ
 3. บัญชีเงินฝาก SCB Happy ไม่สามารถสั่งจ่ายหรือถอนเงินด้วยเช็คได้ ทั้งนี้เว้นแต่ธนาคารกำหนดเป็นอย่างอื่น
 4. ผุ้ฝากสามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (OverDraft) และ/หรือวงเงินสินเชื่อกับบัญชีเงินฝาก SCB Happy ได้ โดยผู้ฝากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามสัญญาสินเชื่อที่ผู้ฝากทำไว้กับธนาคาร
 5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราตามประกาศธนาคาร โดยจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก SCB Happy ทุกสิ้นวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) 
 6. เมื่อผู้ฝากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ผู้ฝากตกลงและยินยอมให้บัญชีเงินฝาก SCB Happy ถูกเปลี่ยนประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดินสะพัด (กระแสรายวัน)
 7. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม (เว้นแต่กรณีการเปลี่ยรประเภทบัญชีตามข้อ 6) ผู้ฝากตกลงให้เงื่อนไขนี้ยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับบัญชีเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วย
 8. ในกรณีที่ผู้ฝากมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงิน และ/หรือ การจ่ายดอกเบี้ยในลักษณะอื่นใดก็ตาม ผุ้ฝากจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ
 9. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือภายหน้าก็ตาม
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์