• บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 63
  • 23,490
  จุดเด่น

  เงินออมระยะสั้น เพื่อความคล่องตัวในการเบิกถอนแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สะดวกปลอดภัย ด้วยเงื่อนไขการสั่งจ่ายเพียงผู้เดียวเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  กรุงไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
  จุดเด่น
  :

  เงินออมระยะสั้น เพื่อความคล่องตัวในการเบิกถอนแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สะดวกปลอดภัย ด้วยเงื่อนไขการสั่งจ่ายเพียงผู้เดียวเท่านั้น

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม)

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝาก Krungthai NEXT Savings เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยใช้ชื่อบัญชีและมีเงื่อนไขการสั่งจ่ายเป็นบุคคลเดียว และต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT ด้วย
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำกรณีเปิดัญชีที่สาขาของธนาคารเท่ากับ 500 บาท สำหรับกรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์(Krungthai NEXT) ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝาก
  3. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่สาขาของธนาคาร และผ่านช่องทางออนไลน์ (Krungthai NEXT ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบกำหนดการให้บริการอีกครั้งหนึ่ง) โดยกรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไชน์ (Krungthai NEXt) สามารถเปิดได้สูงสุดรวมไม่เกิน 5 บัญชี
  4. ผู้ฝากสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ทั้งที่สาขาของธนาคาร และผ่านช่องทางอิเล็คกทรอนิกส์ เช่น ATM, ADM, Krungthai NEXT หรือบริการอื่นๆ ของธนาคารที่จะมีขึ้นในภายหน้า
  5. กรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ (Krungthai NEXt) เป็นจำนวนศูนย์บาท หากผู้ฝากไม่ีทำรายกรเคลื่อนไหว (ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีดังกล่าว โดยจะมีจดหมายอิเล้กทรอนิกส์แจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทาง E-Mail Address ที่ให้ไว้กับธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  8 ก.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์