บัญชี :
บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight

เงินออมระยะสั้น เพื่อความคล่องตัวในการเบิกถอนแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สะดวกปลอดภัย ด้วยเงื่อนไขการสั่งจ่ายเพียงผู้เดียวเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
จุดเด่น
:

เงินออมระยะสั้น เพื่อความคล่องตัวในการเบิกถอนแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สะดวกปลอดภัย ด้วยเงื่อนไขการสั่งจ่ายเพียงผู้เดียวเท่านั้น

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม)

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เงินฝาก Krungthai NEXT Savings เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยใช้ชื่อบัญชีและมีเงื่อนไขการสั่งจ่ายเป็นบุคคลเดียว และต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT ด้วย
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำกรณีเปิดัญชีที่สาขาของธนาคารเท่ากับ 500 บาท สำหรับกรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์(Krungthai NEXT) ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝาก
  3. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่สาขาของธนาคาร และผ่านช่องทางออนไลน์ (Krungthai NEXT ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบกำหนดการให้บริการอีกครั้งหนึ่ง) โดยกรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไชน์ (Krungthai NEXt) สามารถเปิดได้สูงสุดรวมไม่เกิน 5 บัญชี
  4. ผู้ฝากสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ทั้งที่สาขาของธนาคาร และผ่านช่องทางอิเล็คกทรอนิกส์ เช่น ATM, ADM, Krungthai NEXT หรือบริการอื่นๆ ของธนาคารที่จะมีขึ้นในภายหน้า
  5. กรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ (Krungthai NEXt) เป็นจำนวนศูนย์บาท หากผู้ฝากไม่ีทำรายกรเคลื่อนไหว (ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีดังกล่าว โดยจะมีจดหมายอิเล้กทรอนิกส์แจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทาง E-Mail Address ที่ให้ไว้กับธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์