บัญชี :
บัญชีเงินฝาก Krungsri Thai Savings-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีเงินฝาก Krungsri Thai Savings-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.300 %
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเปิดบัญชี Resident Baht ของธนาคาร รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 0.30% ต่อปี และเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก Krungsri Thai Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก Krungsri Thai Savings
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเปิดบัญชี Resident Baht ของธนาคาร รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 0.30% ต่อปี และเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเปิดบัญชี Resident Baht ของธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเปิดบัญชี Resident Baht ของธนาคาร)
ทุกจำนวน 0.300 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเปิดบัญชี Resident Baht ของธนาคาร
  2. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท 
  3. กรณีฝากเงินด้วยเช็ค ให้ถือว่าธนาคารได้รับเงินฝากเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน
  4. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  5. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจะจ่ายดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้ปีละ 2 ครั้งในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม 
  6. กรณีมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน โดยธนาคารจะทำการหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากในเดือนถัดไป 
  7. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น 
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์