บัญชี :
บัญชีเงินฝาก Extra Savings-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝาก Extra Savings-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 0.750 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ยสูง คล่องตัว
 • สะดวกสบายในการฝาก-ถอน
 • พร้อมรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก Extra Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก Extra Savings
จุดเด่น
:
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ยสูง คล่องตัว 
 • สะดวกสบายในการฝาก-ถอน 
 • พร้อมรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
-
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 ถึง 99,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 15-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยสามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น
 2. กรณีผู้เปิดบัญชีที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 3. ยอดเงินฝากในบัญชี ณ สิ้นวัน ต่ำกว่า 10,000 บาท ถือว่าผิดเงื่อนไขจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น และลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในวันถัดไป จนกว่าจะมียอดเงินฝากในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 4. วงเงินความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ยกเว้นการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 5. จำนวนเงินเอาประกันภัย 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 6. ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนครบ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี 500 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์