บัญชี :
บัญชีเงินฝาก CIMB Thai Junior Savers-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝาก CIMB Thai Junior Savers-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 0.625 - 1.000 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
แต่งแต้มอนาคตลูกน้อยให้สดใส ด้วยการออมตั้งแต่เล็ก พร้อมฟรีความคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับผู้ปกครอง สุงสุดถึง 1,000,000 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก CIMB Thai Junior Savers

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก CIMB Thai Junior Savers
จุดเด่น
:
แต่งแต้มอนาคตลูกน้อยให้สดใส ด้วยการออมตั้งแต่เล็ก พร้อมฟรีความคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับผู้ปกครอง สุงสุดถึง 1,000,000 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 ถึง 9,999 บาท 0.625 %
ตั้งแต่ 10,000 ถึง 99,999 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
เงื่อนไขการเปิดบัญชี
 1. เป็นบัญชีประเภท "โดย" ซึ่งระบุชื่อบัญชีเป็น "(ชื่อบุตร)โดย(ชื่อบิดา หรือชื่อมารดา หรือชื่อผู้ปกครอง (ที่ศาลแต่งตั้ง) หรือชื่อผู้รับบุตรบุญธรรม แล้วแต่กรณี)"
 2. บุตรต้องเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่แรกเกิด-15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี โดยสามารถเปิดได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น
 3. วงเงินความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) สำหรับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้รับบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัย 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุหนึ่งวัน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย
 5. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 3,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

 1. บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้รับบุตรบุญธรรม ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี (ณ วันเปิดบัญชี)
 2. ระบุให้บุตรผู้เยาว์ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากนี้ เป็นผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น
 3. กรณียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 3,000 บาท ณ วันก่อนเกิดเหตุ 1 วัน จะไม่ได้รับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
 4. กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้รับบุตรบุญธรรม (แล้วแต่กรณี) เปิดบัญชีประเภทนี้มากกว่า 1 บัญชี จะได้รับความคุ้มครองความสูญเสียโดยอุบัติเหตุเฉพาะบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท และค่าสินไหมทดแทนสูงสุดของทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน โดยจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์คิดเฉลี่ยตามจำนวนเงินฝากของแต่ละบัญชีที่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน
 5. ระยะเวลาความคุ้มครอง นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai Junior Savers และตลอดระยะเวลาฝากเงิน หรือจนกว่าธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลง
 6. สิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อปิดบัญชี หรือเจ้าของถึงแก่กรรม หรือเมื่อผู้เอาประกันอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (คำนวณตามปีปฏิทิน) หรือเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ หรือสินไหมทดแทนแก่เจ้าของบัญชี หรือทายาทแล้ว
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์