• บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 1.350 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 62
  • 8,611
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และลูกค้านิติบุคคลทุกประเภท
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • สามารถถอนเท่าใดก็ได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ออมสิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และลูกค้านิติบุคคลทุกประเภท
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • สามารถถอนเท่าใดก็ได้
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  8 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.350 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.350 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 8 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้ 

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเท่าใดก็ได้
  • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
  3. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 
  4. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
  6. กรณีถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร ณ วันถอน
  7. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
  8. นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ก.ค. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์