บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.650 - 1.500 % (มี 12 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ
 • มีสภาพคล่องสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ ให้เบิกถอนได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย
 • พิเศษกว่า ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ
 • มีสภาพคล่องสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ ให้เบิกถอนได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย
 • พิเศษกว่า ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 20,000 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 20,000 ถึง 99,999 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 49,999,999 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 50,000,000 บาท 0.800 %
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 100,000 บาท 0.650 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.750 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 100,000 บาท 0.650 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.750 %
ราชการ น้อยกว่า 100,000 บาท 0.650 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.750 %
รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 100,000 บาท 0.650 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยในตามตารางข้างต้น สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ผู้ฝากสามารถถอนได้ 2 ครั้ง/เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนครั้งต่อไปในเดือนนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรมโดยธนาคารจะหักจากบัญชีผู้ฝากทุกวันสุดท้ายของเดือน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 60
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 2. ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 3. สามารถเบิกถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
 4. สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 5. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 6. ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 7. ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 5,000 บาท (กรณีที่ลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี)
 8. ผู้ฝากสามารถถอนได้ 2 ครั้ง/เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนครั้งต่อไปในเดือนนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรมโดยธนาคารจะหักจากบัญชีผู้ฝากทุกวันสุดท้ายของเดือน
 9. กรณีการถอนเพื่อชำระค่าธรรมเนียมต่างๆของธนาคาร จะไม่นับเป็นการถอน
 10. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 11. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชี ยกเว้น กรณีปิดบัญชีภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี และมีการเบิกถอนมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งเดือนปฏิทินนั้น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาทพร้อมกับค่าธรรมเนียมการถอน
 12. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 13. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 14. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของการฝากแบบออมทรัพย์และหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยรายงวดตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ธ.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์