บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungthai Bonus Savings-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungthai Bonus Savings-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 2.000 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการฝากที่เพิ่มขึ้น
 • ระยะเวลาการฝาก 799 วัน
 • รับดอกเบี้ยเมิ่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อ 1 ท่านเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungthai Bonus Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Krungthai Bonus Savings
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการฝากที่เพิ่มขึ้น
 • ระยะเวลาการฝาก 799 วัน
 • รับดอกเบี้ยเมิ่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อ 1 ท่านเท่านั้น
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
799 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
1.000 %
1.500 %
2.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป 

 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 1 - 29 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 30 - 179 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 180 - 699 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 700 - 799 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (Payroll)

 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 1 - 29 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 30 - 179 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 180 - 699 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 700 - 799 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
  (อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเป็นอัตราดอกเบี้ยที่รวมโบนัสสำหรับแต่ละช่วงการฝากแล้ว)
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
การถอนเงินบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินที่ถอนตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร แต่จะทำการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินดังกล่าวในวันครบกำหนดระยะเวลาฝาก รวมกับดอกเบี้ยของเงินส่วนที่เหลือ
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 21 ก.ย. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ธนาคารรับฝากเฉพาะผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น หรือ
 2. สำหรับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (Payroll)
 3. เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท 
 4. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และนำฝากได้ 1 รายการเท่านั้น
 5. ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยทุกวันจากยอดคงเหลือในบัญชี แต่จะจ่ายดอกเบี้ยเม่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 6. การปิดบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ณ วันที่ปิดบัญชี โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
 7. เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นส่วนที่เหลือ พร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
24 ก.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์