บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ทำการลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์กับธนาคารเรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ และเมื่อทำการสมัครเพื่อรับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings และมีการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์อย่างน้อย 1 ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มพิเศษ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ทำการลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์กับธนาคารเรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ และเมื่อทำการสมัครเพื่อรับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings และมีการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์อย่างน้อย 1 ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มพิเศษ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการรับดอกเบี้ยพิเศษ (6 เดือนนับแต่วันที่สมัครรับแคมเปญเงินฝากฯ) ผู้ฝากต้องคงสถานะพร้อมเพย์กับธนาคาร ธนาคารจึงจะทำการจ่ายดอกเบี้ยพิเศษ

ตัวอย่าง ผู้ฝากสมัครรับแคมเปญเงินฝาก KTB PromptPay Savings วันที่ 21 มีนาคม 2560 ระยะเวลารับดอกเบี้ยพิเศษนับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 - 20 กันยายน 2560 และมีรายการโอนเงินในระบบพร้อมเพย์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด การคำนวณดอกเบี้ยจะเป็นดังนี้ 

 1. ดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ จะคำนวณตามยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปี โดยในปี 2560 จะจ่ายดอกเบี้ยในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม 2560
 2. ดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ(ตามเงื่อนไขสำคัญในข้อ 7.) จะคำนวณตามยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่สมัคร คือ 21 มีนาคม - 20 กันยายน 2560
 3. ดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ(ตามเงื่อนไขสำคัญในข้อ 8.) จะคำนวณตามยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เฉพาะเดือนที่มีจำนวนรายการโอนเงินครบตามเงื่อนไขที่กำหนด (เดือนมีนาคม 2560 (เดือนมีนาคม นับตั้งแต่วันที่ 21-31 มีนาคม 2560) - กันยายน 2560 (เดือนกันยายน นับตั้งแต่ 1 - 20 กันยายน 2560)
 4. การจ่ายดอกเบี้ยพิเศษตามข้อ 2 และ 3 จะจ่ายพร้อมกับงวดการจ่ายดอกเบี้ยส่วนที่เป็นอัตราปกติ คือ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อผู้ฝากคงสถานะพร้อมเพย์กับธนาคารจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2560
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 14 มี.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แะทำการลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์กับธนาคารโดยผลการลงทะเบียนสำเร็จ (Active) และทำการสมัครเพื่อรับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 14 กรกฎาคม 2560 หรือจนกว่าธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลง
 2. ผู้ฝากสามารถสมัครรับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings ได้สูงสุด 2 บัญชี คือบัญชีที่มีลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 บัญชี และบัญชีที่มีลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 บัญชี
 3. กรณีบัชีใดที่มีการลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือในบัญชีเดียวกัน ธนาคารจะถือว่าบัญชีดังกล่าวมีการสมัครรับแคมเปญเงินฝากฯ เฉพาะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
 4. การสมัครรับแคมเปญเงินฝากฯสามารถดำเนินการได้โดยผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร, KTB netbank, ATM (ATM เปิดรับสมัครแคมเปญได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560) และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับการยกเลิกแคมเปญเงินฝากฯ สามารถดำเนินการได้เฉพาะที่สาขาของธนาคารเท่านั้น
 5. เมื่อสมัครรับแคมเปญเงินฝากฯกับบัญชีเงินฝากบัญชีใดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีเงินฝากที่สมัครรับแคมเปญเงินฝากฯดังกล่าวได้ 
 6. กรณีที่ผู้สมัครรับแคมเปญเงินฝาก มีรายการโอนเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่สมัครรับแคมเปญเงินฝากฯ 
 7. กรณีที่ผู้สมัครรับแคมเปญเงินฝากฯ มีรายการโอนเงินในระบบพร้อมเพย์ไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคารเดียวกัน หรือบัญชีต่างธนาคารผ่านช่องทาง KTB netbank, ATM และสาขาของธนาคารอย่างน้อย 1 รายการตลอดช่วงระยะเวลาการรับดอกเบี้ยพิเศษ (6 เดือนนับแต่วันที่สมัครรับแคมเปญเงินฝากฯ) จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.50% ต่อปี
 8. กรณีที่ผู้สมัครรับแคม้ปญเงินฝากฯ มีการโอนเงินในระบบพร้อมเพย์ไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคารเดียวกัน หรือรับโอนเงินในระบบพร้อมเพย์จากบุคคลอื่นภายในธนาคารเดียวกันผ่านช่องทาง KTB netbank, ATM และสาขาของธนาคารอย่างน้อย 10 รายการต่อเดือน จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.15% ต่อปี (กรณีเดือนแรกที่สมัครรับแคมเปญเงินฝากซึ่งมิใช่วันแรกของเดือนจะนับจำนวนรายการต่อเดือนในเดือนแรกตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันสิ้นเดือน และนับจำนวนรายการต่อเดือนในเดือนสุดท้ายตั้งแต่วันแรกของเดือนสุดท้ายจนถึงวันครบกำหนด เช่น สมัครรับแคมเปญเงินฝากฯ วันที่ 21 มีนาคม 2560 เดือนแรกนับตั้งแต่ 21-31 มีนาคม 2560 และเดือนสุดท้ายนับตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2560)
 9. จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุดที่นำมาคำนวณดอกเบี้ยพิเศษตามข้อ 7 และ 8 ไม่เกินบัญชีละ 100,000 บาท 
 10. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings ในส่วนที่เป็นอัตราปกติตามยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายทุกงวด 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม) 
 11. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยพิเศษที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 7 จากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน สูงสุดไม่เกินบัญชีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่สมัครรับแคมเปญ 
 12. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยพิเศษที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 8 จากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน สูงสุดไม่เกินบัญชีละ 100,000 บาท เฉพาะเดือนที่มีจำนวนรายการโอนเงินครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
 13. การจ่ายดอกเบี้ยพิเศษตามข้อ 11 และ 12 จะจ่ายพร้อมกับงวดการจ่ายดอกเบี้ย KTB PromptPay Savings ในส่วนที่เป็นอัตราปกติ (ครบกำหนดรับดอกเบี้ยตามแคมเปญภายในเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 จะจ่ายดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับงวดการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings ในส่วนที่เป็นการจ่ายดอกเบี้ยปกติเดือนธันวาคม 2560 และครบกำหนดรับดอกเบี้ยตามแคมเปญภายในเดือนมกราคม 2561 จะจ่ายดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับงวดการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก KTB PromptPay Savings ในส่วนที่เป็นการจ่ายดอกเบี้ยปกติเดือนมิถุนายน 2561)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์