บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart savings-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart savings-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.400 % (มี 6 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
ได้รับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีฝากประจำ และสามารถถอน โอนเงิน ได้สูงสุดเดือนละ 4 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart savings
จุดเด่น
:
ได้รับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีฝากประจำ และสามารถถอน โอนเงิน ได้สูงสุดเดือนละ 4 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (สมาคม,มูลนิธิ,วัด)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.400 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.750 %
นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.750 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.400 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
 • เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี 
 • เงินฝากส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
 • เงินฝากส่วนที่เกิน 20,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป

 • เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี 
 • เงินฝากส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
 • เงินฝากส่วนที่เกิน 20,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้สูงสุดเดือนละ 4 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีขื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 2. ผู้ฝากสามารถถอนเงินจากบัญชีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการถอน/โอนเงิน ได้เดือนละ 4 ครั้ง และการถอนตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ธนาคารมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 3. ธนาคารจะคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยของผู้ฝากเป็นรายเดือนทุกวันสิ้นเดือน หากธนาคารคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือฝนบัญชีของผู้ฝากแล้วปรากฎว่า ณ วันสิ้นเดือน มีจำนวนน้อยกว่า 50,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 4. ผู้ฝากต้องคงเงินในบัญชีเป็นจำนวนไท้น้อยกว่า 500 บาท การถอนเงินที่ทำให้ยอดเงินคงเหลือน้อยกว่า 500 บาท ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นการถอนเงินเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
 5. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 6. หากทำการปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์