• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

  ดอกเบี้ย : 0.450 - 1.050 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 63
  • 17,409
  จุดเด่น
  • ได้รับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีฝากประจำ 
  • สามารถถอน โอนเงิน ได้สูงสุดเดือนละ 4 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  เกียรตินาคิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings
  จุดเด่น
  :
  • ได้รับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีฝากประจำ 
  • สามารถถอน โอนเงิน ได้สูงสุดเดือนละ 4 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (สมาคม,มูลนิธิ,วัด)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.050 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.500 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.450 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.050 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
  • เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี 
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 20,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป

  • เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี 
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 20,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้สูงสุดเดือนละ 4 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีขื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  2. ผู้ฝากสามารถถอนเงินจากบัญชีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการถอน/โอนเงิน ได้เดือนละ 4 ครั้ง และการถอนตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ธนาคารมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  3. ธนาคารจะคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยของผู้ฝากเป็นรายเดือนทุกวันสิ้นเดือน หากธนาคารคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือฝนบัญชีของผู้ฝากแล้วปรากฎว่า ณ วันสิ้นเดือน มีจำนวนน้อยกว่า 50,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  4. ผู้ฝากต้องคงเงินในบัญชีเป็นจำนวนไท้น้อยกว่า 500 บาท การถอนเงินที่ทำให้ยอดเงินคงเหลือน้อยกว่า 500 บาท ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นการถอนเงินเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  5. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  6. หากทำการปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  25 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์