บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.000 - 1.000 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
KK Smart Triple บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเหมือนฝากประจำ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีละครั้ง เป็นระยะเวลา 3 ปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple
จุดเด่น
:
KK Smart Triple บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเหมือนฝากประจำ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีละครั้ง เป็นระยะเวลา 3 ปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 3,000,000 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 3,000,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ

 • ปีที่ 1 : 0.40% ต่อปี
 • ปีที่ 2 : 0.50% ต่อปี
 • ปีที่ 3 : 0.60% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง (และดอกเบี้ยโบนัสพิเศษอีกปีละ 1 ครั้ง)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีก่อนวันที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษให้แก่ผู้ฝากในปีใด ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษของปีนั้น
 2. กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 26 ต.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่จดทะเบียน
 3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวน
 4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี และดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี
 5. การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตามหน้าประกาศของธนาคาร เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 6. การคำนวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ ธนาคารจะคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจำนวนเงินต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี ทุกสิ้นปี ในอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษตามหน้าประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยมีเงื่อนไขและวิธีการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ ดังต่อไปนี้
  ปีที่ 1 :
  รอบการจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ : 
  นับตั้งแต่วันเปิดบัญชี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่เปิดบัญชี
  วิธีการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ :
  ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี x อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในปีที่ 1 (%) x จำนวนวันตามรอบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของปีที่ 1 / 365 
  ปีที่ 2 : 
  รอบการจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ : 
  นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ถัดจากปีที่ 1
  วิธีการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ :
  ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี x อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในปีที่ 2 (%) x จำนวนวันตามรอบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของปีที่ 2 / 365
  ปีที่ 3 : 
  รอบการจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ : 
  นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดจากปีที่ 2
  วิธีการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ :
  ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี x อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในปีที่ 3 (%) x จำนวนวันตามรอบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของปีที่ 3 / 365 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์