บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.350 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ได้รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ได้รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 5,000,000 บาท 1.350 %
มากกว่า 5,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (สิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • ถอนได้ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามจริง
  • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 27 พ.ย. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี รวมถึงคณะบุคคลที่จดทะเบียน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  3. ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีด้วยเช็ค หรือนำฝากเช็คเข้าบัญชี หากเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และมีผลทำให้ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันของวันเปิดบัญชี หรือของวันที่นำฝากเช็คเรียกเก็บต่ำกว่า 1,000,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ธนาคารกำหนด
  4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์