บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Savings Plus-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Savings Plus-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.000 % (มี 17 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
ได้รับดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากมากยิ่งได้มาก ฝาก ถอนได้มากอย่างที่ต้องการ และสามารถเพิ่มเงินฝากเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตลอดเวลา

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Savings Plus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Savings Plus
จุดเด่น
:
ได้รับดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากมากยิ่งได้มาก ฝาก ถอนได้มากอย่างที่ต้องการ และสามารถเพิ่มเงินฝากเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตลอดเวลา
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (สมาคม,มูลนิธิ,วัด), ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 500,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 500,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
ราชการ ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ลูกค้าทุกประเภทสามารถเปิดบัญชีได้ ยกเว้นลูกค้าสถาบันการเงิน
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  3. การฝาก ถอน ต้องใช้สมุดคู่ฝาก
  4. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  5. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์