• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Savings Plus ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.000 % (มี 17 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 62
  • 7,773
  จุดเด่น
  ได้รับดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากมากยิ่งได้มาก ฝาก ถอนได้มากอย่างที่ต้องการ และสามารถเพิ่มเงินฝากเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตลอดเวลา

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  เกียรตินาคิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Savings Plus
  จุดเด่น
  :
  ได้รับดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากมากยิ่งได้มาก ฝาก ถอนได้มากอย่างที่ต้องการ และสามารถเพิ่มเงินฝากเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตลอดเวลา
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (สมาคม,มูลนิธิ,วัด), ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 500,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.000 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
  นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 500,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.000 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
  ราชการ ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
  รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าทุกประเภทสามารถเปิดบัญชีได้ ยกเว้นลูกค้าสถาบันการเงิน
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  3. การฝาก ถอน ต้องใช้สมุดคู่ฝาก
  4. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  5. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 มิ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์