บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.750 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ที่มีบัญชีเงินกู้กับธนาคารในปัจจุบัน ได้รับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ที่มีบัญชีเงินกู้กับธนาคารในปัจจุบัน ได้รับดอกเบี้ยสูง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.750 %
มากกว่า 1,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

*ยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก"ออมทรัพย์" ของยอดเงินฝากมากกว่า 100,000 บาท ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น (คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวันทั้งจำนวน โดยอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ)

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 57
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินกู้กับธนาคารในปัจจุบัน
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป 
  3. เฉพาะเงินฝากประเภทนี้รับฝาก 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  4. สามารถใช้เป็นบัญชีเงินฝากหักชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และสามารถใช้หักชำระหนี้เงินกู้กับ ธอส.ได้
  5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์