บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "Double Savings" ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "Double Savings" ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Double Savings เหมาะกับบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูงโดนใจ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "Double Savings"

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "Double Savings"
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Double Savings เหมาะกับบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูงโดนใจ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนก่อนกำหนดได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แบบธรรมดา
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 6 ต.ค. 58 ถึง 8 ม.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
  2. วงเงินฝากไม่เกิน 500,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี - 15 มิ.ย. 59 จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 2.00% ต่อปี (ลูกค้าต้องฝากเงินโดยไม่มีการถอนเงินต้นและดอกเบี้ย)
  3. วงเงินฝากที่เกิน 500,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี - 15 มิ.ย. 59 จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของวงเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ตามประกาศปกติของธนาคารทั้งจำนวน
  4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการ
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์