บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 0.250 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings เป็นบัญชีที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ไทย จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings for Fans, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Payroll Plus, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ MaxSaver และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll (Special Purpose)

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings เป็นบัญชีที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ไทย จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings for Fans, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Payroll Plus, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ MaxSaver และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll (Special Purpose)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขต
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
  2. สามารถฝากเงินได้ทุกสาขาของธนาคาร โดนธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขตสำหรับการฝากโดยเงินสด และเช็คธนาคารทิสโก้
  3. กรณีมียอดเงินเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีเงินฝากทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ประการใด 
  4. กรณีไม่มีการเคลื่อนไหว เป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และธนาคารจะระงับการทำรายการทุกประเภท จนกว่าเจ้าของบัญชีจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วบตนเอง และในกรณีที่บัญชีไม่เคลื่อนไหวดังกล่าวมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงินฝากเดือนละ 50 บาท 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ต.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์