บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามหลักวะดีอะฮ์-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามหลักวะดีอะฮ์-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 0.400 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นเงินฝากเพื่อรักษาทรัพย์ที่ผู้ฝากจะได้รับความสะดวกสบายในบริการทางการเงินผ่านสมุดคู่ฝาก และบัตร ATM

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามหลักวะดีอะฮ์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามหลักวะดีอะฮ์
จุดเด่น
:
เป็นเงินฝากเพื่อรักษาทรัพย์ที่ผู้ฝากจะได้รับความสะดวกสบายในบริการทางการเงินผ่านสมุดคู่ฝาก และบัตร ATM
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
200 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.400 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.400 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
*อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชีที่มียอดเงินฝากคเหลือตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.62
การจ่ายดอกเบี้ย
:
กรณีที่มีการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารจะจ่ายปีละ 2 ครั้ง
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนเมื่อใดก็ได้ แต่หากผู้ฝากถอนปิดบัญชีก่อนวันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม ธนาคารจะไม่จ่ายผลตอบแทน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ธนาคารไม่มีข้อผูกพันในการจ่ายผลตอบแทน
  2. ในกรณีที่ธนาคารประสงค์จะจ่ายผลตอบแทน ธนาคารจะแบ่งผลตอบแทนให้สำหรับผู้ฝากที่มียอดเงินฝากออมทรัพย์คงเหลือในวันสิ้นงวดเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปีเท่านั้น
  3. หากจำนวนเงินในบัญชีมีต่ำกว่า 200 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในเดือนที่ 13 ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 50 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์