บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบขั้นบันได Step Savings-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบขั้นบันได Step Savings-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 2.150 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบขั้นบันได Step Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบขั้นบันได Step Savings
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
15 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 2.150 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 500 บาท 2.150 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย เท่ากับ 2.15% ต่อปี

Step 1 : 9 มี.ค. - 9 ส.ค. 59 อัตราดอกเบี้ย 1.35 % ต่อปี
Step 2 : 10 ส.ค. - 10 ธ.ค. 59 อัตราดอเบี้ย 1.65% ต่อปี
Step 3 : 11 ธ.ค. - 11 มี.ค. 60 อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี 
Step 4 : 12 มี.ค. - 12 มิ.ย. 60 อัตราดอกเบี้ย 4.50 % ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 มี.ค. 59 ถึง 16 พ.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
  3. ดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียภาษี
  4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบธนาคาร และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์