• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2 ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.700 - 1.600 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 62
  • 367
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
  • คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามจำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
  • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
  • เป็นบัญชีสำหรับกลุ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ครบระยะเวลารักษายอดเงินฝากตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.62 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ไทยเครดิต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
  • คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามจำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
  • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
  • เป็นบัญชีสำหรับกลุ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ครบระยะเวลารักษายอดเงินฝากตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.62 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.700 %
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท 1.600 %
  มากกว่า 1,000,000 บาท 0.700 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000บาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี 
  • สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท - 1,000,000 บาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี (ตั้งแต่บาทแรก)
  • สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในสัดส่วนจำนวนเงินฝากโดยแบ่งจำนวนเงินฝากออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาทแรก ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี (ตั้งแต่บาทแรก) สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ครบระยะเวลารักษายอดฝากตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ 2 ทั้งจำนวน และไม่รับฝากเพิ่ม หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากนี้
  2. กำหนดจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษเป็นรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  25 เม.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์