บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 0.700 - 1.600 % (มี 9 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
 • คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามจำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
 • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน และจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
 • ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เปิดให้บริการเปิดบัญชีกับผู้ฝากรายใหม่ (New CIF) และผู้ฝากที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษกับธนาคาร

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
 • คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามจำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
 • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน และจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
 • ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เปิดให้บริการเปิดบัญชีกับผู้ฝากรายใหม่ (New CIF) และผู้ฝากที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษกับธนาคาร 
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.700 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 1.600 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 1.000 %
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 100,000 บาท 0.700 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 1.600 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 1.000 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 100,000 บาท 0.700 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 1.600 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 0.70 ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 10 ล้านบาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ต่อปี (ตั้งแต่บาทแรก) 
 • สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเงินฝากโดยแบ่งจำนวนเงินฝากออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทแรก ธนาคารคำนวณอัตราดอกเบี้ยให้ร้อยละ 1.60 ต่อปี (ตั้งแต่บาทแรก) สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 15 ก.พ. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ธนาคารให้บริการเปิดบัญชีใหม่กับผู้ฝากรายใหม่ (New CIF) และผู้ฝากรายเดิมที่ไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ ได้ทุกสาขาของธนาคาร
 2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ผู้ฝาก 1 รายเปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
 3. สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100,000 บาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 0.70 ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 10 ล้านบาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ต่อปี (ตั้งแต่บาทแรก) 
 4. สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเงินฝากโดยแบ่งจำนวนเงินฝากออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทแรก ธนาคารคำนวณอัตราดอกเบี้ยให้ร้อยละ 1.60 ต่อปี (ตั้งแต่บาทแรก) สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
 5. ธนาคารกำหนดจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษเป็นรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์