บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินเต็มบ้าน โครงการ Be GH Bank Family-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินเต็มบ้าน โครงการ Be GH Bank Family-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.900 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เป็นผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถฝากถอนได้และได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ
 • เป็นการมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากใดๆ กับธอส. เพื่อเชิญชวนให้เป็นลูกค้าเงินฝากของธอส.
 • เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากทางเลือกให้กับลูกค้าเดิมของธนาคาร

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินเต็มบ้าน โครงการ Be GH Bank Family

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินเต็มบ้าน โครงการ Be GH Bank Family
จุดเด่น
:
 • เป็นผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถฝากถอนได้และได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ
 • เป็นการมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากใดๆ กับธอส. เพื่อเชิญชวนให้เป็นลูกค้าเงินฝากของธอส.
 • เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากทางเลือกให้กับลูกค้าเดิมของธนาคาร
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.500 %
มากกว่า 1,000,000 บาท 0.900 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

สำหรับโครงการ Be GH Bank Family โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

 • ยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 1.50 ต่อปี ทั้งจำนวน
 • ยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 0.90 ต่อปี ทั้งจำนวน

(ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. เงินเต็มบ้านของธนาคาร)

 

สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากใดๆกับ ธอส. จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส.เงินเต็มบ้าน ตามประกาศ บวกเพิ่มอีก 0.25% ต่อปี ทั้งจำนวน เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. เงินเต็มบ้าน ตามประกาศปกติของธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

 • ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ แต่หากฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 10 พ.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 และ 9)
 2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป 
 3. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น (โดย ณ วันที่เปิดบัญชี ลูกค้าต้องไม่มีบัญชีเงินฝาก ธอส.เงินเต็มบ้่าน)
 4. ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
 5. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง
 6. ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
 7. ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์