• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินเต็มบ้าน โครงการ Be GH Bank Family ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.900 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 62
  • 3,520
  จุดเด่น.
  • เป็นผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถฝากถอนได้และได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ
  • เป็นการมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากใดๆ กับธอส. เพื่อเชิญชวนให้เป็นลูกค้าเงินฝากของธอส.
  • เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากทางเลือกให้กับลูกค้าเดิมของธนาคาร

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินเต็มบ้าน โครงการ Be GH Bank Family
  จุดเด่น
  :
  • เป็นผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถฝากถอนได้และได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ
  • เป็นการมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากใดๆ กับธอส. เพื่อเชิญชวนให้เป็นลูกค้าเงินฝากของธอส.
  • เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากทางเลือกให้กับลูกค้าเดิมของธนาคาร
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.500 %
  มากกว่า 1,000,000 บาท 0.900 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  สำหรับโครงการ Be GH Bank Family โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

  • ยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 1.50 ต่อปี ทั้งจำนวน
  • ยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 0.90 ต่อปี ทั้งจำนวน

  (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. เงินเต็มบ้านของธนาคาร)

   

  สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากใดๆกับ ธอส. จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส.เงินเต็มบ้าน ตามประกาศ บวกเพิ่มอีก 0.25% ต่อปี ทั้งจำนวน เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. เงินเต็มบ้าน ตามประกาศปกติของธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  • ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ แต่หากฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 10 พ.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 และ 9)
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป 
  3. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น (โดย ณ วันที่เปิดบัญชี ลูกค้าต้องไม่มีบัญชีเงินฝาก ธอส.เงินเต็มบ้่าน)
  4. ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  5. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง
  6. ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
  7. ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 มิ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์