• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.500 - 1.600 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ส.ค. 62
  • 1,719
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ให้คุณเลือกฝากเพื่อรับดอกเบี้ยสูงได้ โดยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท หรือ เลือกเปิดครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทได้
  • จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ให้คุณเลือกฝากเพื่อรับดอกเบี้ยสูงได้ โดยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท หรือ เลือกเปิดครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทได้
  • จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 ถึง 9,999,999 บาท 1.500 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 1.600 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี - วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้รับดอกเบี้ย ดังนี้

  • สำหรับวงเงินเปิดบัญชี ตั้งแต่ 500 บาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท
   - วงเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท (รวมเงินต้นที่เกิดจากการจ่ายอัตราดอกเบี้ย) ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี 
   - วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
  • สำหรับวงเงินเปิดบัญชี 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี

  หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • หากมีการถอนเงินฝากทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชี โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75%
  • หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
  • กรณีฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 5 ส.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สามารถเปิดบัญชีได้ 1 รายต่อ 1 บัญชี และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  2. วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ มี 2 ช่วงเงินฝาก
   2.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่ถึง 10 ล้านบาท
   2.2 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทขึ้นไป
  3. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก 
  4. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค เช่นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ โอนเงินชำระหนี้เงินกู้
  5. ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
  6. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.62 - วันที่ 6 ส.ค.63 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร
  7. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก ครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดและปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ส.ค. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์