บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.500 - 1.600 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • ให้คุณเลือกฝากเพื่อรับดอกเบี้ยสูงได้ โดยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท หรือ เลือกเปิดครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทได้
 • จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม)

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • ให้คุณเลือกฝากเพื่อรับดอกเบี้ยสูงได้ โดยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท หรือ เลือกเปิดครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทได้
 • จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 ถึง 9,999,999 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 1.600 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี - วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้รับดอกเบี้ย ดังนี้

 • สำหรับวงเงินเปิดบัญชี ตั้งแต่ 500 บาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท
  - วงเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท (รวมเงินต้นที่เกิดจากการจ่ายอัตราดอกเบี้ย) ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี 
  - วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
 • สำหรับวงเงินเปิดบัญชี 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี

หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • หากมีการถอนเงินฝากทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชี โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75%
 • หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
 • กรณีฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 5 ส.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สามารถเปิดบัญชีได้ 1 รายต่อ 1 บัญชี และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
 2. วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ มี 2 ช่วงเงินฝาก
  2.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่ถึง 10 ล้านบาท
  2.2 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 3. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก 
 4. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค เช่นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ โอนเงินชำระหนี้เงินกู้
 5. ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
 6. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.62 - วันที่ 6 ส.ค.63 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร
 7. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก ครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดและปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ส.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์