บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สุขใจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สุขใจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.750 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
 • สภาพคล่องสูง สามารถฝาก-ถอนได้ตลอดเวลา
 • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สุขใจ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สุขใจ
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
 • สภาพคล่องสูง สามารถฝาก-ถอนได้ตลอดเวลา
 • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 ถึง 10,000,000 บาท 1.750 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันทีเปิดบัญชีถึงวันที 9 เมษายน 2563 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
 • กรณีมียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาท ส่วนที่เกินจาก 10 ล้านบาท ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (วันที 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันทีเปิดบัญชีถึงวันที 9 เมษายน 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ นับจากวันทีเปิดบัญชีจนถึงวันทีปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
 • ทั้งนี้หากดอกเบี้ยทีจ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สุขใจตามงวดบัญชี (วันที 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยทีควรได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนทีเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 13 พ.ค. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีร่วม
 2. วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรก และจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันทีเปิดบัญชีถึงวันที 9 เมษายน 2563 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
 4. กรณีมียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาท ส่วนที่เกินจาก 10 ล้านบาท ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
 5. รับเปิดบัญชีและรับฝากเงินตั้งแต่วันที 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2562 (ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที 9 เมษายน 2563 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงือนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์