บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.300 - 1.500 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
 • ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน
 • สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • และฟรี!ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท และคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชม.ทั่วโลก

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare)
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 
 • ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน 
 • สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 • และฟรี!ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท และคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชม.ทั่วโลก
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 50,000 บาท 0.300 %
ตั้งแต่ 50,000 ถึง 999,999 บาท 0.400 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 5,000,000 บาท 1.500 %
มากกว่า 5,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 1. กรณีผู้ฝากที่อายุน้อยกว่า 15 ปี หรือ มากกว่า 65 ปีขึ้นไป ณ วันประสบอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของวงเงินคุ้มครอง
 2. ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
  • กรณีบัญชีเดี่ยวผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินความคุ้มครองเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดเงินฝาก เมื่อผู้ฝากเงินมียอดเงินคงเหลือในบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท ก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเงินประสบอุบัติเหตุ(เสียชีวิต) ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท/ คน
  • กรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วี แคร์ มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครอง จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกิน 10,000,000 บาท/ คน
  • กรณีเปิดบัญชีร่วม โดยใช้ชื่อร่วมมากกว่า 1 คน และไม่ได้ระบุสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ที่แต่ละคนพึงจะได้รับ การคำนวณวงเงินความคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาท หารด้วยจำนวน ผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวน 10 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วม กับวงเงินคุ้มครอง แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท/ บัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 62 ถึง 31 ม.ค. 63
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท ในนามบุคคลธรรมดา โดยสามารถเปิดเป็นบัญชีเดี่ยว หรือบัญชีร่วมได้
 2. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารฯ จะคำนวณดอกเบี้ยนี้ให้แก่ลูกค้าเป็นรายวัน และทบจ่ายให้ลูกค้าเป็นรายเดือน
 3. ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกเมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) ความคุ้มครองไม่รวมค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และเงื่อนไขอื่นที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์
 4. ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
  - กรณีบัญชีเดี่ยว ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินความคุ้มครองเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดเงินฝาก เมื่อผู้ฝากเงินมียอดเงินคงเหลือในบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเงินประสบอุบัติเหตุ (เสียชีวิตป ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท/คน
  - กรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วี แคร์ มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด จะไม่เกิน 10,000,000 บาท/คน
  - กรณีเปิดบัญชีร่วมโดยใช้ชื่อร่วมมากกว่า 1 คน และไม่ได้ระบุสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ที่แต่ละคนพึงจะได้รับ การคำนวณวงเงินความคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาท หารด้วยจำนวนผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวน 10 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วม กับวงเงินคุ้มครองแต่สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท/บัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม
  หมายเหตุ : กรณีผู้ฝากที่อายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของวงเงินคุ้มครอง 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์