• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.900 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 63
  • 14,441
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 
  • ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน 
  • สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
  • และฟรี!ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท และคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชม.ทั่วโลก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ยูโอบี
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 
  • ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน 
  • สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
  • และฟรี!ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท และคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชม.ทั่วโลก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 50,000 บาท 0.300 %
  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 999,999 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 5,000,000 บาท 0.900 %
  มากกว่า 5,000,000 บาท 0.400 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. กรณีผู้ฝากที่อายุน้อยกว่า 15 ปี หรือ มากกว่า 65 ปีขึ้นไป ณ วันประสบอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของวงเงินคุ้มครอง
  2. ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
   • กรณีบัญชีเดี่ยวผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินความคุ้มครองเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดเงินฝาก เมื่อผู้ฝากเงินมียอดเงินคงเหลือในบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท ก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเงินประสบอุบัติเหตุ(เสียชีวิต) ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท/ คน
   • กรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วี แคร์ มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครอง จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกิน 10,000,000 บาท/ คน
   • กรณีเปิดบัญชีร่วม โดยใช้ชื่อร่วมมากกว่า 1 คน และไม่ได้ระบุสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ที่แต่ละคนพึงจะได้รับ การคำนวณวงเงินความคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาท หารด้วยจำนวน ผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวน 10 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วม กับวงเงินคุ้มครอง แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท/ บัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 ถึง 31 ส.ค. 63
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท ในนามบุคคลธรรมดา โดยสามารถเปิดเป็นบัญชีเดี่ยว หรือบัญชีร่วมได้
  2. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารฯ จะคำนวณดอกเบี้ยนี้ให้แก่ลูกค้าเป็นรายวัน และทบจ่ายให้ลูกค้าเป็นรายเดือน
  3. ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกเมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) ความคุ้มครองไม่รวมค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และเงื่อนไขอื่นที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์
  4. ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
   - กรณีบัญชีเดี่ยว ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินความคุ้มครองเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดเงินฝาก เมื่อผู้ฝากเงินมียอดเงินคงเหลือในบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเงินประสบอุบัติเหตุ (เสียชีวิตป ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท/คน
   - กรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วี แคร์ มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด จะไม่เกิน 10,000,000 บาท/คน
   - กรณีเปิดบัญชีร่วมโดยใช้ชื่อร่วมมากกว่า 1 คน และไม่ได้ระบุสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ที่แต่ละคนพึงจะได้รับ การคำนวณวงเงินความคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาท หารด้วยจำนวนผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวน 10 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วม กับวงเงินคุ้มครองแต่สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท/บัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม
   หมายเหตุ : กรณีผู้ฝากที่อายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของวงเงินคุ้มครอง 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์