บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน Basic Banking Account (BBA)-ธ.ก.ส. (BAAC)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน Basic Banking Account (BBA)-ธ.ก.ส. (BAAC)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และเกษตรกร (ลูกค้าผู้กู้กับ ธ.ก.ส.) ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ
 • มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน Basic Banking Account (BBA)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธ.ก.ส.
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน Basic Banking Account (BBA)
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และเกษตรกร (ลูกค้าผู้กู้กับ ธ.ก.ส.) ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ
 • มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป)
ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และเกษตรกร (ลูกค้าผู้กู้กับ ธ.ก.ส.) ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ มีสัญชาติไทย อายุ 65 ปีขึ้นไป
 2. เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องมาดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากด้วยตนเอง ได้คนละ 1 บัญชี ต่อธนาคาร กำหนดเงื่อนไขความสัมพันธ์ทางบัญชีเป็นเจ้าของคนเดียว (Single) เท่านั้น
 3. เงื่อนไขในการถอนเงินฝาก "ข้าพเจ้ามีอำนาจถอนเงินแต่เพียงผู้เดียว"
 4. การเปิดบัญชีครั้งแรก ไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำ สามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 (ศูนย์) บาทได้
 5. ในการขอเปิดบัญชีผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดทุกราย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 6. กรณีผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) ที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง เพิ่มเติมจากบัตรประจำตัวประชาชน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์