บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight
ปลูกฝังลูกรัก รู้จักฉลาดออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับเด็ก โอกาสดีๆ ที่พ่อแม่จะได้ปลูกฝังลูกรักให้เป็นนักออม บริหารเงินอย่างคุ้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุด รับดอกเบี้ย 2 เท่า จ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)
จุดเด่น
:
ปลูกฝังลูกรัก รู้จักฉลาดออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับเด็ก โอกาสดีๆ ที่พ่อแม่จะได้ปลูกฝังลูกรักให้เป็นนักออม บริหารเงินอย่างคุ้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุด รับดอกเบี้ย 2 เท่า จ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอเปิดบัญชี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
2,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์)
ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารจะจ่ายโบนัสให้แก่ผู้ฝากเงินกรณีที่ผู้ฝากเงินมียอดเงินฝากที่นำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) มากกว่ายอดเงินที่มีการถอน ในอัตรา 100% ของยอดเงินฝากสูงสุดที่ใช้ในการคำนวณโบนัสไม่เกิน 1,000,000 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 25 ก.ค. 60
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)
  2. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  3. จำนวนเงินที่เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินฝาก โดยยอดเงินรับฝากรวมสูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาท และยอดเงินที่ใช้ในการคำนวณโบนัสไม่เกิน 1,000,000 บาท
  4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)
  5. ธนาคารจะจ่ายโบนัสให้แก่ผู้ฝากเงินกรณีที่ผู้ฝากเงินมียอดเงินฝากที่นำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) มากกว่ายอดเงินที่มีการถอน ในอัตรา 100% ของยอดเงินฝากสูงสุดที่ใช้ในการคำนวณโบนัสไม่เกิน 1,000,000 บาท
  6. การนับระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยและโบนัส ธนาคารจะนับตั้งแต่วันแรกของเดือนถึงวันสิ้นเดือน กรณีเดือนแรกที่เปิดบัญชี และวันที่เปิดบัญชีมิใช่วันแรกของเดือน จะนับระยะเวลาภายในเดือนตั้งแต่วันแรกที่เปิดบัญชีนั้นจนถึงวันสิ้นเดือน
  7. กรณีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) ไม่มียอดเงินฝาก และ/หรือเงินอื่นใดคงเหลือในบัญชี และไม่เคลื่อนไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝาก-ถอน) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปี ธนาคารจะทำการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
  8. เมื่อผู้ฝากอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ธนาคารจะทำการปรับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) ที่ผู้ฝากได้ฝากอยู่ไปเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร โดยจะทำการปรับในวันต้นเดือนถัดจากเดือนเกิดที่ผู้ฝากเงินอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ โดยหลังจากปรับการใช้ผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ และอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์