บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป (ระยะเวลาฝาก 14 วัน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป (ระยะเวลาฝาก 14 วัน) ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 0.750 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของนิติบุคคลทั่วไป มีกำหนดระยะเวลา ดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้ดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป (ระยะเวลาฝาก 14 วัน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป (ระยะเวลาฝาก 14 วัน)
จุดเด่น
:
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของนิติบุคคลทั่วไป มีกำหนดระยะเวลา ดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้ดอกเบี้ยสูง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
-
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
14 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 499,999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 500,000,000 ถึง 2,999,999,999 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 3,000,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

จะต้องฝากเป็นระยะเวลา 14 วันติดต่อกัน

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้  ถ้ายอดเงินไม่เท่ากับจำนวนที่ธนาคารกำหนดหรือจำนวนวันไม่ครบ 14 วัน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคลทั่วไป

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ฝากต้องดำรงยอดคงเหลือของบัญชีออมทรัพย์พิเศษยอดรวมทุกบัญชีรวมกันในแต่ละวันไม่ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดในตารางประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป และเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หากวันใดยอดเงินฝากคงเหลือของบัญชีออมทรัพย์พิเศษยอดรวมทุกบัญชีรวมกันต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดในตารางประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป หรือดำรงเงินฝากไม่ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดในตารางประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไปเป็นระยะเวลาไม่ถึง 14 วัน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป
  2. เมื่อครบกำหนดฝาก หากผู้ฝากไม่ได้ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และธนาคารยังคงรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษดังกล่าวอยู่ จะถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไว้กับธนาคารต่อไป โดยมีระยะเวลาฝาก 14 วันภายใต้เงื่อนไขการฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป
  3. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารเท่านั้น
  4. นิติบุคคลทั่วไปที่ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนี้ หมายถึง นิติบุคคลทั่วไป และกิจการในเครือข่ายเดียวกับนิติบุคคลทั่วไปที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์