• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป (ระยะเวลาฝาก 14 วัน)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.350 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 63
  • 6,046
  จุดเด่น
  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของนิติบุคคลทั่วไป มีกำหนดระยะเวลา ดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้ดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  กรุงไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป (ระยะเวลาฝาก 14 วัน)
  จุดเด่น
  :
  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของนิติบุคคลทั่วไป มีกำหนดระยะเวลา ดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้ดอกเบี้ยสูง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  นิติบุคคลทั่วไป
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  14 วัน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 499,999,999 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 500,000,000 บาท 0.350 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  จะต้องฝากเป็นระยะเวลา 14 วันติดต่อกัน

   

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้  ถ้ายอดเงินไม่เท่ากับจำนวนที่ธนาคารกำหนดหรือจำนวนวันไม่ครบ 14 วัน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคลทั่วไป

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องดำรงยอดคงเหลือของบัญชีออมทรัพย์พิเศษยอดรวมทุกบัญชีรวมกันในแต่ละวันไม่ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดในตารางประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป และเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หากวันใดยอดเงินฝากคงเหลือของบัญชีออมทรัพย์พิเศษยอดรวมทุกบัญชีรวมกันต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดในตารางประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป หรือดำรงเงินฝากไม่ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดในตารางประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไปเป็นระยะเวลาไม่ถึง 14 วัน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป
  2. เมื่อครบกำหนดฝาก หากผู้ฝากไม่ได้ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และธนาคารยังคงรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษดังกล่าวอยู่ จะถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไว้กับธนาคารต่อไป โดยมีระยะเวลาฝาก 14 วันภายใต้เงื่อนไขการฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป
  3. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารเท่านั้น
  4. นิติบุคคลทั่วไปที่ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนี้ หมายถึง นิติบุคคลทั่วไป และกิจการในเครือข่ายเดียวกับนิติบุคคลทั่วไปที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารเท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  29 ก.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์