บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์ ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์ ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์ เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และมีถิ่นฐานในประเทศไทยเท่านั้น ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์ เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และมีถิ่นฐานในประเทศไทยเท่านั้น ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 40,000,000 บาท 1.500 %
มากกว่า 40,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 23 ก.พ. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีถิ่นฐานในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ลูกค้าสามารถมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์ ได้เพียงคนละ 1 บัญชี และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปิดเป็นบัญชีร่วม
  3. จำนวนเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
  4. ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีประเภทกระแสรายวันกับธนาคาร และสมัครใช้บริการคำสั่งขอให้ธนาคารหัก และ/หรือ โอนเงินระหว่างบัญชีประเภทกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์
  5. ผู้ฝากไม่สามารถปิดบัญชีประเภทกระแสรายวันที่เป็นบัญชีคู่โอนกับบัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์ได้ ในระหว่างที่บัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์ยังคงเปิดอยู่ และไม่สามารถยกเลิกการใช้บริการคำสั่งขอให้ธนาคารหัก และ/หรือ โอนเงินระหว่างบัญชีประเภทกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์ได้
  6. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อเดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
  7. การปิดบัญชีภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่เริ่มฝาก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
  8. ผู้ฝากจะไม่สามารถเบิกถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่ฝากเงินเข้าบัญชีครั้งแรก
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์