บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจเพิ่มค่า ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจเพิ่มค่า ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.650 - 0.800 % (มี 8 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ มีสภาพคล่องสูงสามารถเบิกถอนได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจเพิ่มค่า

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจเพิ่มค่า
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ มีสภาพคล่องสูงสามารถเบิกถอนได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.650 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.800 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.650 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.800 %
ราชการ น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.650 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.800 %
รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.650 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.800 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท กรณีที่ลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด ต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี
  2. สามารถถอนได้ 4 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปในเดือนนั้นคิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาท โดยนับจำนวนครั้งในการถอนผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรมและธนาคารจะหักจากบัญชีผู้ฝาก ทุกวันสุดท้ายของเดือน
  3. กรณีการถอนนั้นเป็นการถอนเพื่อชำระค่าธรรมเนียมต่างๆของธนาคารจะไม่นับเป็นการถอน
  4. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันและสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ทุกวันที่ 1 ของเดือน(ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  5. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
26 ธ.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์