• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.200 - 2.000 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค. 63
  • 29,577
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : CIMB THAI Digital Banking หรือสาขา หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
  • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Split Rate)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : CIMB THAI Digital Banking หรือสาขา หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
  • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Split Rate)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000 บาท 0.200 %
  ตั้งแต่ 10,001 ถึง 50,000 บาท 2.000 %
  ตั้งแต่ 50,001 ถึง 100,000 บาท 1.000 %
  มากกว่า 100,000 บาท 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (A) รับอัตราดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 10,000 - 50,000 บาท (B) รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 50,000 - 100,000 บาท (C) รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท (D) รับอัตราดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.20% (B) = 0.20% - 1.64% (C) = 1.32% - 1.64% (D) = 0.20% - 1.32%
   หมายเหตุ : การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2. เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : CIMB THAI Digital Banking หรือสาขา หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
  3. เปิดบัญชีได้สูงสุดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจะจัดส่ง e-statement ให้กับลุกค้าทุกสิ้นเดือน ตาม E-Mail Address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
  5. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Split Rate)
  6. ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ", "โดย", "และ", "หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล)
  7. กรณีเปิดบัญชีผ่าน Mobile Application หรือช่องทางดิจิทัล สาขาเจ้าของบัญชีจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน
  8. ผลิตภัณฑ์ "เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย" เปลี่ยนชื่อเป็น "เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย" ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 ต.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์