บัญชี :
บัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 2.250 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบพิเศษ ระยะเวลา 60 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และนําฝากได้ 1 รายการเท่านั้น
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย
 • เป็นบัญชีดอกเบี้ยทบต้นจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เข้าบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ
 • มีเงินจ่ายคืนเป็นรายเดือนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นคู่โอนเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบพิเศษ ระยะเวลา 60 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และนําฝากได้ 1 รายการเท่านั้น
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย
 • เป็นบัญชีดอกเบี้ยทบต้นจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เข้าบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ
 • มีเงินจ่ายคืนเป็นรายเดือนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นคู่โอนเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 60 ปี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุตั้งแต่ 60 ปี)
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 5,000,000 บาท 2.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 • ถอนเดือนที่ 1 - 12 คิดค่าธรรมเนียมเท่ากับอัตราดอกเบี้ย (ก่อนหักภาษี) ที่ธนาคารจ่ายไปทั้งหมด
 • ถอนหลังเดือนที่ 12 เป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมจากยอดเงินที่เปิดบัญชี ในอัตราร้อยละ 1.00
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนเข้าบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ (ดอกเบี้ยทบต้น)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

การถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดฝาก ต้องถอนทั้งจํานวนพร้อมปิดบัญชีที่สาขาเจ้าของบัญชี โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินก่อนครบกําหนดตามที่ธนาคารประกาศในตารางอัตราค่าบริการของธนาคาร

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 16 ต.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เงินฝากสุขใจวัยเกษียณเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบพิเศษ ระยะเวลาฝาก 60 เดือน (5 ปี)
 2. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อบุคคลคนเดียว
 3. เงินฝากขั้นต่ำ 1,000,000.-บาท สูงสุด 5,000,000.-บาท 
 4. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และนําฝากได้ 1 รายการเท่านั้น
 5. จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนเข้าบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ และจ่ายคืนเงินต้นเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีออมทรัพย์) เป็ นจํานวนเงินเท่ากันทุกเดือน โดยผู้ฝากสามารถเลือกจํานวนเงินรับคืนได้ (ไม่รับเงินคืน, รับคืนเดือนละ 1,500.-บาท หรือ 3,000.-บาท หรือ 5,000.-บาท หรือ 10,000.-บาท หรือ 15,000.-บาท หรือ 20,000.-บาท) ทั้งนี้ จํานวนเงินคงเหลือในบัญชีต้องเพียงพอต่อการรับคืนจนครบกําหนดระยะเวลาฝาก
 6. เมื่อครบกําหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีออมทรัพย์) พร้อมปิดบัญชี
 7. กรณีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณติดภาระผูกพัน เป็นเหตุให้ธนาคารไม่สามารถโอนเงินส่วนที่เหลือเมื่อครบกําหนดฝากไปเข้าบัญชีคู่โอนตามที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้กับธนาคารได้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดฝากให้ในอัตราตามประกาศสําหรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์บุคคลธรรมดา
 8. ห้ามนําเงินฝากสุขใจวัยเกษียณไปใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อหรือค้ำประกันอื่น ๆ ต่อหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย
 9. เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
26 ธ.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์