บัญชี :
บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 3.429 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปลอดภาษีที่มีกำหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก 15%

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปลอดภาษีที่มีกำหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก 15%
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 บาท 3.429 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีที่ผู้ฝากต้องการปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีตอบแทนเงินฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 18 เม.ย. 54
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่าๆ กัน เข้าบัญชีในวันใดก็ได้ของทุกๆ เดือน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา24 เดือน
 2. การฝากด้วยเช็คต้องทราบผลเรียกเก็บภายในเดือนที่ฝาก
 3. ในระหว่างระยะเวลา 24 เดือนจะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากเกิน 2 ครั้ง ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ การยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก (15%) และบัญชีจะมีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์
 4. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์) เพื่อโอนผลตอบแทนเมื่อครบระยะเวลาการฝาก และ/หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (มุดอรอบะฮ์) ทุกเดือน
 5. ผู้ฝากมีสิทธิขอยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากได้เพียงคนละ 1 บัญชี
 6. ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก ถ้าเงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดไม่เกิน  600,000  บาท
 7. ธนาคารจะประกาศผลตอบแทนให้ลูกค้าทราบทุกเดือน แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลา (กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไข ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับบัญชีออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์)
 8. กรณีเป็นบัญชีร่วม จะได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากเฉพาะบัญชีร่วมมารดา/ผู้เยาว์ มารดามีอำนาจในการปกครองบุตรผู้เดียวให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของมารดา, บัญชีร่วมของสามี/ภรรยา สามีได้รับสิทธิให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของสามี, บัญชีเพื่อผู้เยาว์ ผู้เยาว์ได้รับสิทธิให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์บัญชีผู้เยาว์ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ , บัญชีร่วมบิดา/ผู้เยาว์ บิดาจะได้รับสิทธิ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาปกครองบุตรร่วมกับบิดา บิดาเป็นผู้มีสิทธิให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา
 9. กรณีผู้ฝากฝากเงินครบกำหนดระยะเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก
 10. ผู้ฝากต้องปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (มุดอรอบะฮ์) กรณีผู้ฝากต้องการฝากในบัญชีประเภทนี้ต่อ ให้เปิดบัญชีใหม่
 11. กรณีผู้ฝากผิดเงื่อนไขการนำฝาก หรือผู้ฝากต้องการปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก
 12. กรณีผู้ฝากไม่ได้ปิดบัญชีด้วยตนเอง ระบบงานจะออกรายงานว่าบัญชีนี้มีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์