• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ย : 0.125 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 63
  • 4,451
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ฝากง่าย เบิกใช้สะดวก ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้คุณเลือกฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมสมุดคู่ฝาก 
  • เพื่ออำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ฝากง่าย เบิกใช้สะดวก ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้คุณเลือกฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมสมุดคู่ฝาก 
  • เพื่ออำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (ผู้ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากลูกค้าเฉพาะประเภทบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ 1 บัญชีเท่านั้น
  3. ธนาคารอนุญาตให้เปิดบัญชีเป็นประเภทบัญชีเจ้าของคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม (และ/หรือ/เพื่อ/โดย)
  4. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท
  5. สามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตตามความประสงค์ของลูกค้า โดยประเภทบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรเฉพาะกรณีออกบัตรครั้งแรกหรือบัตรหมดอายุ (กรณีบัตรหาย ชำรุด ลืมรหัส คิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ตามประกาศธนาคาร) และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร
  6. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคาร ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต แบบตัดเงินทันที ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน (เดือนปฏิทิน)
  7. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคาร, โอนเงินภายในธนาคารข้ามเขต/ในเขตเดียวกัน และ ทำรายการ Bill Payment (บิลแจ้งหนี้ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น) ทั้งแบบตัดเงินทันที และแบบตั้งรายการโอน/ชำระล่วงหน้า ผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบัญชีพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ กรณีเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   8.1 มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท/เดือน (เดือนปฏิทิน)
   8.2 ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชีมากกว่า 50,000 บาท/เดือน (เดือนปฏิทิน)
   8.3 ผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีมากกว่า 50,000 บาท/เดือน (เดือนปฏิทิน)
   8.4 บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 24 เดือน
  9. กรณีการทำธุรกรรมผ่าน ทางเคาน์เตอร์ของสาขาธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
  10. อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 เม.ย. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์