บัญชี :
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.200 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ฝากง่าย เบิกใช้สะดวก ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้คุณเลือกฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมสมุดคู่ฝาก
 • เพื่ออำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ฝากง่าย เบิกใช้สะดวก ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้คุณเลือกฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมสมุดคู่ฝาก 
 • เพื่ออำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ผู้ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.200 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากลูกค้าเฉพาะประเภทบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 3. ธนาคารอนุญาตให้เปิดบัญชีเป็นประเภทบัญชีเจ้าของคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม (และ/หรือ/เพื่อ/โดย)
 4. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท
 5. สามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตตามความประสงค์ของลูกค้า โดยประเภทบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรเฉพาะกรณีออกบัตรครั้งแรกหรือบัตรหมดอายุ (กรณีบัตรหาย ชำรุด ลืมรหัส คิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ตามประกาศธนาคาร) และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร
 6. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคาร ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต แบบตัดเงินทันที ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน (เดือนปฏิทิน)
 7. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคาร, โอนเงินภายในธนาคารข้ามเขต/ในเขตเดียวกัน และ ทำรายการ Bill Payment (บิลแจ้งหนี้ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น) ทั้งแบบตัดเงินทันที และแบบตั้งรายการโอน/ชำระล่วงหน้า ผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบัญชีพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ กรณีเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  8.1 มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท/เดือน (เดือนปฏิทิน)
  8.2 ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชีมากกว่า 50,000 บาท/เดือน (เดือนปฏิทิน)
  8.3 ผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีมากกว่า 50,000 บาท/เดือน (เดือนปฏิทิน)
  8.4 บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 24 เดือน
 9. กรณีการทำธุรกรรมผ่าน ทางเคาน์เตอร์ของสาขาธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 10. อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์