บัญชี :
บัญชีเงินฝากจากใจ-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีเงินฝากจากใจ-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 0.250 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากจากใจ ฟรีประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูง 20 เท่า สูงสุด 10 ล้านบาท ฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ได้เหมือนบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ฝากได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากจากใจ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากจากใจ
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากจากใจ ฟรีประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูง 20 เท่า สูงสุด 10 ล้านบาท ฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ได้เหมือนบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ฝากได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ในวันเปิดบัญชี ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 69 ปี (เช่น เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 จะสามารถเปิดบัญชีได้ในวันที่ 8 มกราคม 2515 เป็นต้นไป โดยวันสุดท้ายที่จะสามารถเปิดบัญชีได้คือวันที่ 7 มกราคม 2569) มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย และ มีหลักฐานแสดงการพำนักพักพิงในประเทศไทยเกิน 1 ปี
 2. เปิดบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวน (กรณีเปิดผ่านระบบ SCB Easy Net จะเปิดได้เพียง 1 บัญชี) 
 3. ไม่สามารถเปิดในชื่อบัญชีร่วม หรือเปิดในชื่อบัญชีที่มีลักษณะกระทำการเพื่อหรือแทนบุคคลอื่น (ชื่อบัญชีที่มีคำว่า “เพื่อ” หรือ “โดย”) ได้
 4. ธนาคารจะคิดและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากจากใจตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารและตามประเพณีปฎิบัติเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 5. ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นประกันอุบัติเหตุ (ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัย) โดยมีความคุ้มครองดังนี้
  - ความคุ้มครองจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อได้ปิดบัญชีหรือผู้ขอเปิดบัญชีมีอายุครบ 70 ปี (เช่น เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 วันคุ้มครองวันสุดท้ายคือวันที่ 7 มกราคม 2570 เวลา 23.59 น. เมื่อถึงเวลา 0.00 น. ของวันที่ 8 มกราคม 2570 ความคุ้มครองสิ้นสุด)
  - ผู้ขอเปิดบัญชีต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการและไม่เป็นโรคร้ายแรง ในวันเปิดบัญชีเงินฝากจากใจและตลอดเวลาที่ยังมีบัญชีเงินฝากจากใจอยู่
  - จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงิน 20 เท่าของเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบุคคล โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะพิจารณาชดใช้สินไหมทดแทน ตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2)
  - กรณีผู้ขอเปิดบัญชี มีบัญชีเงินฝากจากใจหลายบัญชี การชดใช้สินไหมทดแทนทุกบัญชีจะรวมกันไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของแต่ละบัญชี
  - ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุทั่วไปที่ไม่ได้เกิดจากกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการฆาตกรรม หรือการทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์
  - บริษัทประกันภัยฯ มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครองหรือไม่ชดใช้สินไหมทดแทน หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริต หรือส่อไปทางทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เช่น พิการ หรือเป็นโรคร้ายแรง เป็นต้น
  - กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ บริษัทประกันภัย ฯ จะกำหนดให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นทายาทตามกฎหมาย
  - กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีเกิดอุบัติเหตุ สามารถทำคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือติดต่อได้ที่ธนาคารทุกสาขา ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ประสบอุบัติเหตุ 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์