บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12M) 11400 (รักษายอด 12 เดือน) ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12M) 11400 (รักษายอด 12 เดือน) ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 0.700 - 1.900 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
*ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12M) 11400 (รักษายอด 12 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง
 • เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า
 • รับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ และยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากได้ตามความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12M) 11400 (รักษายอด 12 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12M) 11400 (รักษายอด 12 เดือน)
จุดเด่น
:
*ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (12M) 11400 (รักษายอด 12 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง
 • เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า 
 • รับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ  และยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากได้ตามความต้องการของลูกค้า
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 600,000 บาท 0.700 %
600,000 บาท 1.900 %
มากกว่า 600,000 บาท 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • ให้บริการเปิดบัญชีสำหรับผู้ฝาก 1 ราย สามารถเปิดบัญชีในกลุ่มเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท โดยยอดฝากรวมต่อราย (เฉพาะเงินต้น) ไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือดอกเบี้ยรับล่วงหน้าที่ได้รับต่อปีไม่เกิน 19,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 
  - จำนวนเงินฝากน้อยกว่า 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี 
  - จำนวนเงินฝาก 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี 
  - จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีผิดเงื่อนไขถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่าจำนวนเงินฝากตามเงื่อนไขที่ต้องให้คงไว้ และไม่เป็นไปตามระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 62 ถึง 30 เม.ย. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และต้องรักษายอดเงินฝากตามระยะเวลาที่เลือกฝากนับแต่วันที่เปิดบัญชี
 2. ประเภทผู้ฝากเงิน บุคคลธรรมดาเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม, บัญชี "และ", บัญชี "หรือ")
 3. ให้บริการเปิดบัญชีสำหรับผู้ฝาก 1 ราย สามารถเปิดบัญชีในกลุ่มเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท โดยยอดฝากรวมต่อราย (เฉพาะเงินต้น) ไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือดอกเบี้ยรับล่วงหน้าที่ได้รับต่อปีไม่เกิน 19,000 บาท
 4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี เมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่อง (ฝากต่ออัตโนมัติ) หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และระยะเวลารักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยออมทรัพย์รวมทุกบัญชีตามประกาศสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 55) กำหนด รวมกันทั้งสิ้นเกินกว่า 20,000 บาท ตลอดปีภาษี ผู้ฝากมีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ตามกฎหมายทุกประการ
 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใดเมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต
 6. วิธีการคำนวณและการจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้
  จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = ยอดเงินที่รับฝาก x (อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ/100) x (ระยะเวลารักษายอดฝาก (เดือน)/12 เดือน)
  ตัวอย่าง : ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  - กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ (19M) 19000 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทันที ณ วันที่เปิดบัญชี จำนวน 19,000 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 ต่อปี จากจำนวนเงินที่กำหนดให้รักษายอด 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน
  - กรณีมีการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ทำรายการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจะเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
 7. สำหรับกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
25 เม.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์