• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (3M) 4000 (รักษายอด 3 เดือน) ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.700 - 4.000 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค. 61
  • 8,834
  จุดเด่น
  เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูง เมื่อเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต ได้ทั้งผลตอบแทนและความคุ้มครอง (ให้บริการถึงวันที่ 28 ก.พ.61 เท่านั้น)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (3M) 4000 (รักษายอด 3 เดือน)
  จุดเด่น
  :
  เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูง เมื่อเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต ได้ทั้งผลตอบแทนและความคุ้มครอง (ให้บริการถึงวันที่ 28 ก.พ.61 เท่านั้น)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน (พร้อมประกัน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  400,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 400,000 บาท 0.700 %
  400,000 บาท 4.000 %
  มากกว่า 400,000 บาท 0.700 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มค่าทันใจพิเศษ (3M) 4000 (รักษายอด 3 เดือน) เปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต

  • จำนวนเงินฝากน้อยกว่า 400,000 บาท ดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
  • จำนวนเงินฝาก 400,000 บาท ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
  • จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 400,000 บาท ดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี 

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีผิดเงื่อนไขถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่าจำนวนเงินฝากตามเงื่อนไขที่ต้องให้คงไว้ และไม่เป็นไปตามระยะเวลารักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของธนาคาร
  2. ธนาคารกำหนดยอดรับฝากได้สูงสุดเท่ากับทุนประกัน ทั้งนี้ ยอดรับฝากกลุ่มเงินฝากพิเศษสำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิตต้องไม่เกินทุนประกัน
  3. จำนวนเงินฝากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น และรักษายอดเงินฝาก 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี/ฝาก ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
  5. เมื่อครบระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใด เมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต
  6. วิธีการคำนวณและการจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก มีรายละเอียดดังนี้
   จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = ยอดเงินที่รับฝาก x (อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ/100) x (ระยะเวลารักษายอดฝาก (เดือน)/12)
   ตัวอย่าง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (3M) 15000 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทันที ณ วันที่เปิดบัญชี จำนวน 15,000 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00% ต่อปี จากจำนวนเงินที่กำหนดให้รักษายอดฝาก 1.5 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
   และกรณีมีการถอนหรือปิดบัญชีก่อนกำหนดเวลารักษายอดฝาก ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.70 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ทำรายการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร 
  7. ผู้ฝากแต่ละรายที่จะใช้สิทธิ์เปิดบัญชีกลุ่มเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษภายในปี 2559 หากเคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคารมาแล้วจะต้องได้รับดอกเบี้ยไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หรือ ผู้ฝากสามารถโอนสิทธิ์การฝากเงินดังกล่าวในนามครอบครัวได้ หรือเลือกฝากบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
  8. กรณีผู้ฝากใช้สิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ ประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ยังมีมูลค่าทุนประกันซึ่งเกินจากจำนวนเงินฝากตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทการฝาก ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลา 3 เดือน ตามมูลค่าส่วนเกินดังกล่าว
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 มี.ค. 61
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์