บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (3M) 300 (รักษายอด 3 เดือน)-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (3M) 300 (รักษายอด 3 เดือน)-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 0.700 - 4.000 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูง เมื่อเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต ได้ทั้งผลตอบแทนและความคุ้มครอง (ให้บริการถึงวันที่ 28 ก.พ.61 เท่านั้น)

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (3M) 300 (รักษายอด 3 เดือน)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (3M) 300 (รักษายอด 3 เดือน)
จุดเด่น
:

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูง เมื่อเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต ได้ทั้งผลตอบแทนและความคุ้มครอง (ให้บริการถึงวันที่ 28 ก.พ.61 เท่านั้น)

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน (พร้อมประกัน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
30,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 30,000 บาท 0.700 %
30,000 บาท 4.000 %
มากกว่า 30,000 บาท 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มค่าทันใจพิเศษ (3M) 300 (รักษายอด 3 เดือน) เปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต

 • จำนวนเงินฝากน้อยกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
 • จำนวนเงินฝาก 100,000 บาท ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
 • จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี 

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีผิดเงื่อนไขถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทุกประเภท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่าจำนวนเงินฝากตามเงื่อนไขที่ต้องให้คงไว้ และไม่เป็นไปตามระยะเวลารักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของธนาคาร
 2. ธนาคารกำหนดยอดรับฝากได้สูงสุดเท่ากับทุนประกัน ทั้งนี้ ยอดรับฝากกลุ่มเงินฝากพิเศษสำหรับเปิดบัญชีคู่กับการซื้อประกันชีวิตต้องไม่เกินทุนประกัน
 3. จำนวนเงินฝากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น และรักษายอดเงินฝาก 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
 4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี/ฝาก ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝาก และระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
 5. เมื่อครบระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใด เมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต
 6. วิธีการคำนวณและการจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก มีรายละเอียดดังนี้
  จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = ยอดเงินที่รับฝาก x (อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ/100) x (ระยะเวลารักษายอดฝาก (เดือน)/12)
  ตัวอย่าง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ (3M) 15000 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทันที ณ วันที่เปิดบัญชี จำนวน 15,000 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00% ต่อปี จากจำนวนเงินที่กำหนดให้รักษายอดฝาก 1.5 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  และกรณีมีการถอนหรือปิดบัญชีก่อนกำหนดเวลารักษายอดฝาก ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.70 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ทำรายการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดเวลารักษายอด สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร 
 7. ผู้ฝากแต่ละรายที่จะใช้สิทธิ์เปิดบัญชีกลุ่มเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษภายในปี 2559 หากเคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคารมาแล้วจะต้องได้รับดอกเบี้ยไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หรือ ผู้ฝากสามารถโอนสิทธิ์การฝากเงินดังกล่าวในนามครอบครัวได้ หรือเลือกฝากบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
 8. กรณีผู้ฝากใช้สิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจพิเศษ ประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ยังมีมูลค่าทุนประกันซึ่งเกินจากจำนวนเงินฝากตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทการฝาก ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลา 3 เดือน ตามมูลค่าส่วนเกินดังกล่าว
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 มี.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์