บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Step Savings-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Step Savings-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.100 - 2.000 % (มี 25 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนแบบขั้นบันได สามารถฝาก ถอนเงินได้หลายช่องทางทั้ง ATM, Online Channel และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ไม่กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด และเบิกถอน โอนเงินได้ 2 ครั้งต่อเดือนโดยไม่จำกัดวงเงิน

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Step Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Step Savings
จุดเด่น
:
ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนแบบขั้นบันได สามารถฝาก ถอนเงินได้หลายช่องทางทั้ง ATM, Online Channel และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ไม่กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด และเบิกถอน โอนเงินได้ 2 ครั้งต่อเดือนโดยไม่จำกัดวงเงิน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
30,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 30,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 30,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 5,000,000 บาท 1.150 %
ตั้งแต่ 5,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 2.000 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 30,000 บาท 0.100 %
ตั้งแต่ 30,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 5,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 5,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.750 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.100 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 30,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 30,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 5,000,000 บาท 1.150 %
ตั้งแต่ 5,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 2.000 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
ราชการ ไม่เกิน 30,000 บาท 0.100 %
ตั้งแต่ 30,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 5,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 5,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.750 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.100 %
รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 30,000 บาท 0.100 %
ตั้งแต่ 30,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 5,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 5,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.750 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.100 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม, บัญชี "เพื่อ" และบัญชี"โดย"
  2. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 30,000 บาท
  3. การทำรายการเบิกถอน หมายถึง การถอนเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ และรายการปิดบัญชี
  4. การถอนเงิน 2 ครั้งแรกในแต่ละเดือน ไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินตั้งแต่ครั้งที่ 3 ในเดือนเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 500 บาท โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีในวันถัดไป
  5. กรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียม จะไม่สามารถถอนเงินได้
  6. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือน ในวันก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
  7. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ