• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  สินค้านี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว !
  ดอกเบี้ย : 0.500 - 0.900 % (มี 7 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 64
  • 96,373
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ
  • มีสภาพคล่องสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ ให้เบิกถอนได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย
  • พิเศษกว่า ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ
  • มีสภาพคล่องสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ ให้เบิกถอนได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย
  • พิเศษกว่า ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 49,999,999 บาท 0.900 %
  ตั้งแต่ 50,000,000 บาท 0.500 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.500 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.500 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.500 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ผู้ฝากสามารถถอนได้ 2 ครั้ง/เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนครั้งต่อไปในเดือนนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรมโดยธนาคารจะหักจากบัญชีผู้ฝากทุกวันสุดท้ายของเดือน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 พ.ย. 60
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  2. ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท
  3. สามารถเบิกถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
  4. สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
  5. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  6. ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
  7. ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 5,000 บาท (กรณีที่ลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี)
  8. ผู้ฝากสามารถถอนได้ 2 ครั้ง/เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนครั้งต่อไปในเดือนนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรมโดยธนาคารจะหักจากบัญชีผู้ฝากทุกวันสุดท้ายของเดือน
  9. กรณีการถอนเพื่อชำระค่าธรรมเนียมต่างๆของธนาคาร จะไม่นับเป็นการถอน
  10. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  11. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชี ยกเว้น กรณีปิดบัญชีภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี และมีการเบิกถอนมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งเดือนปฏิทินนั้น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาทพร้อมกับค่าธรรมเนียมการถอน
  12. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  13. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  14. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของการฝากแบบออมทรัพย์และหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยรายงวดตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  14 พ.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์