บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ มีแต่ได้-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีออมทรัพย์ มีแต่ได้-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.600 - 1.300 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
ได้รับดอกเบี้ยสูง คิดเป็นรายวันและรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่บาทแรก สะดวกในการ ถอน โอน ผ่านสาขา,ATM,Online ทุกที่ ทุกเวลา และได้รับสิทธิ์ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ มีแต่ได้

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ มีแต่ได้
จุดเด่น
:
ได้รับดอกเบี้ยสูง คิดเป็นรายวันและรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่บาทแรก สะดวกในการ ถอน โอน ผ่านสาขา,ATM,Online ทุกที่ ทุกเวลา และได้รับสิทธิ์ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.600 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 50,000,000 บาท 1.300 %
มากกว่า 50,000,000 บาท 0.600 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วม,บัญชี "เพื่อ" และบัญชี "โดย" ได้
  2. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันและจ่ายดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนก่อนวันทำการวันสุดท้ายของแต่ละเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
  3. การทำรายการเบิกถอน หมายถึง การถอนเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติและการปิดบัญชี
  4. ผู้ฝากสามารถทำรายการเบิกถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง และในการเบิกถอนครั้งที่สามเป็นต้นไป ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการเบิกถอนครั้งละ 50 บาท โดยธนาคารจะทำรายการหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากในวันถัดไป
  5. ในกรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียม ผู้ฝากจะไม่สามารถทำรายการถอนเงินได้
  6. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
30 ก.ย. 59

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

 
 
 

Advertorial บัญชีเงินฝากล่าสุด