• สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 5 จำนวน 58 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 21 พ.ค. 63
   20,745
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน (ให้ตามค่าใช้จ่ายจริง)
   • วงเงินกู้
    ประเภทหลักสูตรระดับปริญญาตรี / หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพ / บัณฑิตศึกษา ให้วงเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายจริง ประเภท Inter / English Program อนุบาลถึงมัธยมปลาย ให้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
   • ระยะเวลากู้
    สูงสุด 10 ปี
  • ไม่เกิน 9.345 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 พ.ค. 63
   12,087
  • 9.25 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 พ.ค. 63
   39,858
  • 10.25 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 พ.ค. 63
   207,422
  • 15 - 23.25 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 พ.ค. 63
   20,990
  • 5.1 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   164,360
  • ไม่เกิน 6.824 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   112,274
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด สินเชื่อสวัสดิการ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 40.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี, หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  • 5.62 - 7.37 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   140,332
  • 6.37 - 8.12 %