• สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ จำนวน 58 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   17,083
  • 16 - 24 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   38,547
  • 3.05 - 5.25 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   18,742
  • 3.7 - 5.12 %
  • ข้อมูล 5 ก.พ. 63
   38,107
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 3.75 - 6.5 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   15,238
  • 2.9 - 4.12 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   16,052
  • 2.99 - 5.85 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   17,138
  • 3.05 - 4.84 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   125,575
  • 6.875 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   6,311
  • 6.9 - 9.5 %