• สินเชื่อเงินสด สินเชื่ออเนกประสงค์ เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 4 จำนวน 76 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   149,948
  • 4.05 - 8.9 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   46,946
  • 4.29 - 5.59 %
  • ข้อมูล 3 เม.ย. 63
   135,542
  • 5.75 - 6.75 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   46,994
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 6.37 - 7.87 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   40,589
  • 5.745 - 7.745 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   33,876
  • 7.625 %
  • ข้อมูล 3 เม.ย. 63
   70,488
  • 5.75 - 6.75 %