• สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้-Refinance เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 14 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 8 เม.ย. 63
   53,496
  • 0.5 - 4.11 %
  • อัปเดตข้อมูล 7 เม.ย. 63
   50
  • 2.89 - 5.15 %
  • อัปเดตข้อมูล 30 มี.ค. 63
   2,529
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    -
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 2.95 - 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 ก.พ. 63
   13,781
  • 1.15 - 5.37 %
  • อัปเดตข้อมูล 7 ก.พ. 63
   12,043
  • ไม่เกิน 10.87 %
  • อัปเดตข้อมูล 3 เม.ย. 63
   39,521
  • 3.05 - 5.25 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 ก.พ. 63
   19,247
  • 3.7 - 5.12 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 ก.พ. 63
   31,960
  • 5.37 - 7.87 %
  • อัปเดตข้อมูล 3 เม.ย. 63
   15,641
  • 0.99 - 5.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 9 เม.ย. 63
   16,709
  • 2.5 - 4.73 %