• สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อเพื่ออุปโภค-บริโภค-ซื้อสินค้า เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 21 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 1 เม.ย. 63
   1,057
  • 5.37 - 7.87 %
  • อัปเดตข้อมูล 8 เม.ย. 63
   13,578
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 ก.พ. 63
   40,290
  • 5.62 - 6.12 %
  • อัปเดตข้อมูล 8 เม.ย. 63
   7,221
  • 12 - 18 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ก.พ. 63
   85,622
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ก.พ. 63
   23,643
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้, เงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    15,000 บาท
   • ระยะเวลากู้
    โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 30 มี.ค. 63
   38,827
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 3.75 - 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 7 เม.ย. 63
   113,075
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 31 มี.ค. 63
   75,592
  • 6.75 %