• สินเชื่อเงินสด เรียงตามดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปีน้อยที่สุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 100 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 18 มิ.ย. 63
   54,964
  • 2.4 - 3.6 %
  • อัปเดตข้อมูล 2 ก.ค. 63
   209,924
  • 9.99 - 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 8 ก.ค. 63
   16,407
  • 0.59 - 3.64 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   71,327
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    เงินให้กู้ยืม ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ค่าครองชีพ ซึ่งได้แก่ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผู้กู้เปิดบัญชีได้ หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษาต้องมาแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ทุกปีการศึกษา สถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินที่กำหนดไว้
   • รายได้ขั้นต่ำ
    รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
   • ระยะเวลากู้
    15 ปี
  • 1 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   17,610
  • 1.99 - 5.83 %
  • อัปเดตข้อมูล 3 ก.ค. 63
   123,099
  • ตั้งแต่ 2.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 30 มิ.ย. 63
   1,248
  • 2.515 - 4.775 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   18,479
  • 2.69 - 5.34 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   18,861
  • 2.7 - 4.9 %